logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zgłaszanie zawodów

Zgłaszanie w 2020/2021 roku szkolnym propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Informacje dotyczące zgłaszania zawodów zawarte w Karcie informacyjnej nr 61 Kuratorium Oświaty.

Podmioty działające na terenie szkoły
Podmioty: instytucje, osoby fizyczne, stowarzyszenia, przedszkola, szkoły, placówki, fundacje, a także inne podmioty prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje działające na rzecz edukacji oraz rozwoju talentów i uzdolnień uczniów, które będąc organizatorem swoją działalność oświatową realizują w porozumieniu z dyrektorem danej szkoły.

Dyrektor szkoły:

 • po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności danego podmiotu,
 • po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców,
 • wyraża zgodę na uczestniczenie uczniów w konkursie organizowanym w oparciu o jednolite zasady powszechnej dostępności.

Powyższe konkursy mogą być organizowane poza terenem danej szkoły.

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Zawody proponowane do umieszczenia w wykazie są organizowane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły oraz dostępne dla wszystkich uczniów szkoły na jednolitych zasadach.
 2. W zgłaszanych zawodach biorą udział uczniowie reprezentujący swoją szkołę – wyłonieni na etapie szkolnym zawodów.
 3. Każdy dyrektor szkoły podstawowej, który wyraził zgodę na udział uczniów w zawodach, zgłasza te zawody do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły na dany rok szkolny.
 4. W oparciu o wpisy w arkuszach ocen uczniów klas ósmych dotyczące szczególnych osiągnięć ucznia, dyrektor szkoły podstawowej zgłasza do wykazu również zawody wiedzy, artystyczne i sportowe, w których uczeń uzyskał miejsca uznane za wysokie (tj. miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora konkursu regulaminu) w poprzednich latach szkolnych, z zastrzeżeniem punktu 1 i 2 oraz pkt. 7 niniejszych zasad (tj. w zawodach uczeń reprezentował szkołę za zgodą dyrektora a zawody były powszechne i niepłatne).
 5. Zgłoszenia propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, w których biorą udział uczniowie szkoły, dokonuje dyrektor szkoły, poprzez formularz zamieszczony na platformie wymiany informacji z dyrektorami szkół (SOK) do 20 stycznia danego roku szkolnego.
 6. Zawody wiedzy, artystyczne i sportowe powinny mieć zasięg powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski lub międzynarodowy.
 7. Regulaminy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych powinny uwzględniać:
  • cele edukacyjne i wychowawcze ukierunkowane na rozwijanie wiedzy i umiejętności oraz postaw uczniów wynikających ze społecznie uznawanych wartości,
  • zasadę powszechności uczestnictwa uczniów w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, gwarantującą równy dostęp do udziału w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom,
  • informację o nieponoszeniu przez uczniów, szkołę lub radę rodziców jakichkolwiek opłat warunkujących uczestnictwo w konkursie (np. wpisowe, opłata za materiały, arkusze konkursowe),
  • w przypadku konkursów wieloetapowych – kryteria kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów/stopni,
  • warunki uzyskiwania przez uczestników miejsca uznanego za wysokie w konkursie, tj. miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu, np. tytuł laureata lub finalisty, I II III miejsce w konkursie, tytuł grand prix, inny zwycięski tytuł na etapie/stopniu,
  • zakres tematyczny zawodów powinien odnosić się do podstawy programowej przedmiotu lub przedmiotów nauczania i/lub kierunków polityki oświatowej państwa.
 8. Nazwa zawodów/konkursów w wykazie musi być zgodna z ich regulaminem. Zawody/konkursy o nazwach innych niż regulaminowe nie będą zamieszczane w wykazie.
 9. Zgłoszenie przez dyrektora szkoły podstawowej propozycji zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na platformie wymiany informacji SOK Kuratorium Oświaty w Katowicach, nie oznacza automatycznego umieszczenia ich w wykazie, o którym mowa w art. 148 ustawy Prawo oświatowe, podawanym do publicznej wiadomości przez Śląskiego Kuratora Oświaty do końca lutego danego roku.
 10. Na podstawie zgłoszeń spełniających kryteria i zasady, Śląski Kurator Oświaty podejmie decyzję o umieszczeniu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym w bieżącym roku szkolnym w wykazie, który zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach do końca lutego danego roku.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych o zasięgu:
• międzynarodowym
• krajowym
• wojewódzkim
• powiatowym
oznaczają miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie ustalonego przez organizatora regulaminu zawodów.