logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Zdalne nauczanie – ewaluacja

Organizacja zdalnego nauczania – ewaluacja.

 1. Postawy, obowiązki, zalecenia i przepływ informacji.
  1. ) Nauczyciele muszą zaakceptować realia obecnego sposobu nauczania:
   1. ograniczenia w dostępie do sprzętu komputerowego w rodzinach,
   2. problemy części uczniów i ich rodziców z posługiwaniem się technologią komunikacyjno-informacyjną i komputerową,
   3. konieczność samoograniczania się nauczyciela w ilości przygotowywanego materiału do niezbędnego minimum tak, aby nie przeciążać uczniów pracą,
   4. brak wpływu i kontroli nad sposobem opanowania przez uczniów zadanego materiału,
   5. ograniczenia części uczniów wynikające z braku umiejętności samodzielnej pracy,
   6. zawodność narzędzi używanych w nauczaniu zdalnym,
   7. brak motywacji uczniów spowodowany ich stanem psychofizycznym wynikającym z przymusowej izolacji lub nadmiaru nauki,
   8. przejęcie przez rodziców dodatkowych obowiązków polegających na wspieraniu dzieci w procesie edukacyjnym i godzenie tych obowiązków z pracą zawodową.
  2. ) Rodzice muszą być świadomi, że:
   1. narzędzia, którymi posługujemy się w nauczaniu zdalnym mają wiele ograniczeń;
   2. obecna sytuacja obarczyła rodziców dodatkowymi obowiązkami, ale to nie szkoła jest tego powodem;
   3. należy rozmawiać z dziećmi i obserwować je – niebezpiecznym dla dziecka może być zarówno podejście zbyt ambitne i w konsekwencji przeciążenie nauką jak i lekceważenie obowiązku nauki; potrzebny jest zdrowy rozsądek;
   4. nauczyciele starają się dopasować do nowej rzeczywistości edukacyjnej i zależy im na rzetelnym wywiązywaniu się ze swoich obowiązków;
   5. bardzo ważna jest informacja zwrotna do nauczycieli o występujących problemach;
   6. nauczyciele i dyrekcja przyjmują informacje docierające od rodziców i starają się je uwzględniać.
  3. ) Uczniowie:
   1. muszą być cierpliwi i zaakceptować, że obecna sytuacja może potrwać jeszcze długo;
   2. muszą uświadomić sobie, że nagle zwiększyła się ich odpowiedzialność za własną edukację;
   3. nie powinni rezygnować z kontaktów z rówieśnikami mimo izolacji – są przecież telefony;
   4. powinni każdą wolną chwilę poświęcać na ruch, w miarę możliwości na świeżym powietrzu – dbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną;
   5. powinni śmiało zadawać pytania dotycząca przerabianego materiału, zadań domowych, wykonywanych prac dodatkowych i projektów;
   6. powinni utrzymywać kontakt z nauczycielami poprzez informowanie ich o jakichkolwiek trudnościach;
   7. mogą zwrócić się do wychowawcy, pedagoga lub psychologa w każdej sprawie.
 2. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski i ustalenia zaleca się stosowanie następujących sposobów postępowania w zdalnym nauczaniu:
  1. ) Zasady dla nauczycieli (informacja dla uczniów i rodziców):
   1. W przypadku, gdy nauczyciel przesyła plik z notatką i komentarzem, ich treść powinna być maksymalnie prosta i zwięzła. Jednoznacznie wskazywać uczniowi, która część tekstu stanowi komentarz i uczeń tego nie notuje, a którą ma obowiązek zapisać lub, według uznania, wydrukować. W sposób wyraźny należy zaznaczyć zadania dla uczniów chętnych. Jeżeli przewidziane jest zadanie domowe, to jego treść może zostać umieszczona w treści notatki lub musi pojawić się informacja, w jaki inny sposób zlecono wykonanie zadania domowego. Oprócz treści zadania domowego, należy zawsze podać termin jego wykonania i sposób odesłania do nauczyciela. Na końcu każdej notatki powinna pojawić się informacja o sposobie kontaktu w przypadku, gdy uczeń ma jakieś pytania.
   2. Zajęcia zdalne mogą odbywać się również na platformie internetowej. W zasobach lekcji nauczyciel umieszcza link do platformy i w tytole informuje, dokąd on prowadzi.
   3. Ilość zadawanych przez nauczycieli zadań domowych nie powinna być większa od tej przed wprowadzeniem zdalnego nauczania.
   4. Zadania domowe zlecane są poprzez umieszczenie ich w pliku notatki lub przez moduł „Zadanie domowe”. Nie wykorzystujemy do zadawania zadań innych narzędzi z wyjątkiem tych na platformie internetowej.
   5. Jeżeli moduł „Zadanie domowe” został wykorzystany do wyznaczenia pracy domowej, to zadanie powinno również zostać przez ten moduł odesłane. Zadania zlecone w inny sposób mogą być odsyłane za pomocą maila lub modułu „Wiadomości” – zaleca się, aby wszyscy uczniowie otrzymali jednakowy sposób przesyłania zadania.
   6. Z przedmiotów artystycznych, do których zaliczamy również wychowanie fizyczne, zajęcia powinny mieć w głównej mierze charakter praktyczny, ćwiczeniowy.
   7. Zlecanie zadań na ocenę, wykonywanych przez uczniów w domu, zawsze było obarczone niepewnością dotyczącą samodzielnej pracy. Nauczyciel dostosowuje metody monitorowania i sprawdzania wiadomości uczniów do bieżącej sytuacji. Należy rozważyć możliwość odstąpienia od tradycyjnych sprawdzianów, czy kartkówek na rzecz innych form oceniania zawartych w statucie: ocena pracy domowej (z uwzględnieniem litery c/), oceny wytworów, pomysłów, realizowanych praktycznych zadań czy też wykorzystania własnych przedmiotowych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ze stopniowaniem ich wagi.
   8. Zadania na ocenę mogą być również przygotowane na platformie internetowej w formie: quizów, testów, ćwiczeń itp. W tym przypadku nauczyciel uprzedza uczniów w odpowiednim czasie, poprzez moduł „Wiadomości”: o zakresie materiału, z którego wiedza będzie sprawdzana; o czasie przewidzianym na wykonanie zadania oraz o terminie, w którym zadanie będzie dostępne na platformie (z uwzględnieniem dostępności uczniów do komputera).
   9. Zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne) oraz zajęcia rewalidacyjne mają za zadanie wspieranie, pomoc, sugestie postępowania dla ucznia i jego rodziców. Nie mogą wymuszać aktywności ucznia i rodziców, a jedynie zachęcać do podejmowania dodatkowych zadań dla osiągnięcia zaplanowanych celów.
   10. Wychowawca systematycznie pozyskuje informacje od rodziców i uczniów na temat zdalnego nauczania, a zebrane spostrzeżenia przesyła do dyrektora.
  2. ) Zasady dla uczniów (informacja dla rodziców i nauczycieli):
   1. W obecnej sytuacji stałeś się bardziej odpowiedzialny za swoją edukację.
   2. Rodzice i nauczyciele ufają, że sumiennie będziesz wywiązywać się ze swoich obowiązków.
   3. Staraj się utrzymywać zdalne kontakty z kolegami i koleżankami.
   4. Wykorzystaj wolne chwile na odejście od monitora, ruch i relaks.
   5. Zaplanuj sobie kolejny dzień, zwłaszcza, gdy musisz dzielić się komputerem z innymi członkami rodziny.
   6. Nie odkładaj wykonywania zadań „na później” – staraj się być systematyczny.
   7. Odsyłaj zadania w terminie (korzystaj z nowej możliwości oznaczenia zadania jako “zrobione/wykonane” z poziomu konta rodzica/ucznia); staraj się pisać czytelnie, sprawdź, czy wysyłane zdjęcie jest odpowiedniej jakości;
   8. Powinieneś znać możliwości Librusa: wiedzieć, gdzie znaleźć materiały do lekcji, wiadomości od nauczyciela, zadanie domowe.
   9. Nie wstydź się, gdy czegoś nie wiesz, pytaj nauczyciela, rodzica lub zadzwoń do koleżanki lub kolegi.
   10. Staraj się czytać ze zrozumieniem przesłane przez nauczyciela materiały; sprawdzaj czy czytany tekst to tylko komentarz nauczyciela, którego nie musisz pisać, czy notatka do zeszytu.
   11. Ustal z rodzicami, czy możesz drukować notatkę zamiast ją przepisywać.
   12. Nauczyciel wyraźnie poinformuje cię, czy proponowane zadanie jest dla chętnych, czy powinieneś je obowiązkowo wykonać.
   13. Jeżeli nauczyciel zaproponuje ci zrobienie jakiś zadań w ramach treningu i nie zaznaczy wyraźnie, że masz je odesłać, to ich nie wysyłaj.
   14. Nauczyciel czasami zada ci zadanie domowe i o tym cię poinformuje. Użyje do tego treści notatki lub modułu „Zadanie domowe”. napisze ci również, w jaki sposób powinieneś odesłać mu wykonane zadanie (zwykle zadanie zlecone przez moduł „Zadanie domowe” w Librusie odeślesz przez ten moduł).
   15. Jeżeli masz jakieś trudności, nie jesteś pewien czy dobrze zrozumiałeś jakiś fragment lekcji, czy wysłane zadanie dotarło do odbiorcy lub masz inne wątpliwości, to śmiało pisz do nauczyciela poprzez moduł „Wiadomości”.
   16. Jeżeli nauczyciel zaplanuje sprawdzić twoją wiedzę z większej partii materiału, niż ostatnia lekcja, to z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje cię przez moduł „Wiadomości”.
   17. Pamiętaj, że możesz liczyć na rodziców, wychowawcę, nauczycieli, możesz też zwrócić się do pedagoga lub psychologa.
   18. Wychowawca co jakiś czas zapyta się, co u ciebie słychać, jak sobie radzisz, napisz mu śmiało jak wygląda obecna sytuacja.
   19. Jeżeli w nauczaniu zdalnym masz również zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne bądź rewalidacyjne, to postaraj się z nich korzystać – pamiętaj, że ich celem jest pomóc ci w trudnościach.
 3. Na koniec.
  1. ) Nikt nie jest w pełni zadowolony z sytuacji, w której przyszło nam nauczać i uczyć się zdalnie.
  2. ) Powinniśmy dołożyć starań, aby, mając świadomość wszystkich ograniczeń i trudności, iść razem do przodu.
  3. ) Nadal będziemy używać Librusa, jako podstawowego narzędzia do nauczania zdalnego. Stosowanie zbyt dużej liczby różnych narzędzi wprowadza chaos. Nie używamy narzędzi, które nie spełniają zasad ochrony danych osobowych w tym ochrony wizerunku.
  4. ) Pozostaliśmy przy dotychczasowym planie lekcji, aby, zgodnie z wytycznymi MEN, zapewnić równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicować zajęcia w każdym dniu, uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
  5. ) Każdy pomysł, propozycja możliwe do wprowadzenia, które ułatwią lub usprawnią nam naukę i pracę jest wart zastanowienia – piszcie lub dzwońcie.

dyr. Piotr Pszonka

do pobrania pdf

Poprzedni

Następny