logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Terminarz konkursów

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z: Stopień szkolny Stopień rejonowy Stopień wojewódzki
języka polskiego 04.11.2019 godz. 900 08.01.2020 godz. 1100 26.02.2020 godz. 1100
matematyki 05.11.2019 godz. 900 09.01.2020 godz. 1100 27.02.2020 godz. 1100
języka angielskiego 06.11.2019 godz. 900 10.01.2020 godz. 1100 28.02.2020 godz. 1100
historii 07.11.2019 godz. 900 28.01.2020 godz. 1100 02.03.2020 godz. 1100
geografii 08.11.2019 godz. 900 29.01.2020 godz. 1100 04.03.2020 godz. 1100
biologii 12.11.2019 godz. 900 30.01.2020 godz. 1100 05.03.2020 godz. 1100
chemii 13.11.2019 godz. 900 31.01.2020 godz. 1100 06.03.2020 godz. 1100
fizyki 14.11.2019 godz. 900 03.02.2020 godz. 1100 09.03.2020 godz. 1100
języka niemieckiego 15.11.2019 godz. 900 27.01.2020 godz. 1100 10.03.2020 godz. 1100

Czytaj Regulaminy poszczególnych konkursów

Wybrane zasady organizacji konkursów przedmiotowych:

 1. Konkursy przedmiotowe – obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.
 2. Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych stopniach konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów.
 3. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów:
  • do I stopnia – szkolnego przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności;
  • do II stopnia – rejonowego kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy na stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia;
  • do III stopnia – wojewódzkiego kwalifikują się uczestnicy stopnia rejonowego, którzy w tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia;
 4. Uczestnicy stopnia wojewódzkiego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:
  • laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia;
  • finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 30 % punktów możliwych do zdobycia.
 5. Uprawnienia laureatów konkursów:
  • Uprawnienia laureatów konkursów regulują przepisy następujących aktów prawnych: Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481), Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) oraz Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).
  • Laureat konkursu otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabycie uprawnień wydane przez Śląskiego Kuratora Oświaty.
 6. Wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursów umieszczane są na stronach internetowych organizatorów.
 7. Uzyskane przez uczniów wyniki I, II i III stopnia konkursów będą zamieszczane na platformie internetowej Konkursy przedmiotowe. Platforma dostępna będzie wyłącznie dla dyrektorów szkół.
 8. Zasady wglądu do prac konkursowych oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania zastrzeżeń w zakresie sprawdzania i oceniania prac uczestników konkursów znajdują się tutaj.