logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

STYPENDIUM

STYPENDIUM za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe

Zasady przyznawania stypendium reguluje Art. 90g. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.).

Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium.

O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.

Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.

Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

Na koniec roku szkolnego 2018/2019 Dyrektor przyznał 14 stypendiów za wyniki w nauce oraz 12 stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Kryterium uzyskania stypendium za wyniki w nauce na zakończenie roku szkolnego:

• dla klas 4-6 średnia ocen 5,50 i wyższa
• dla klas 7 – 3g średnia ocen 5,40 i wyższa

oraz wymagane ustawą zachowanie.

Stypendium uzyskali:

Nazwisko i imię Klasa Średnia ocen
Myszakowska Kinga 4c 5,54
Wójcik Daniel 4c 5,54
Szaboń Mikołaj 5a 5,69
Skowron Natalia 6a 5,50
Bujas Malwina 6b 6,00
Maciończyk Karolina 6b 5,58
Zmarzły Lena 6b 5,92
Chyliński Mikołaj 6c 5,67
Miliczek Weronika 6c 5,50
Kaczmarek Krzysztof 8a 5,50
Gembalczyk Rozalia 8b 5,85
Kuśka Magdalena 3bg 5,44
Piechaczek Laura 3bg 5,50
Rogosz Marlena 3bg 5,50

Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymują:

Nazwisko i imię Klasa
Mosiej Piotr 5c
Janda Szymon 6b
Maciończyk Karolina 6b
Pastuszka Maciej 6b
Miliczek Weronika 6c
Matuszczyk Anna 7a
Brzoska Aleksandra 8a
Holona Ewa 3bg
Kłosowska Julia 3bg
Tkocz Michał 3bg
Tkocz Patryk 3bg
Zimończyk Bartłomiej 3bg

Aby stypendium zostało wypłacone rodzic musi wypełnić informację o numerze rachunku bankowego i nazwie właściciela tego rachunku. Może to zrobić przychodząc do szkoły i wypełnić dokument w sekretariacie lub pobrać plik z linku umieszczonego poniżej i postępować według instrukcji w nim zapisanej:

stypendium_rachunek.doc
stypendium_rachunek.pdf