logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2019/2020

 

Dnia 24.09.2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, które zostały poprzedzone trwającą przez tydzień kampanią przedwyborczą. W dniu wyborów kandydaci przedstawili swoje programy a następnie odbyło się głosowanie. Po przeliczeniu oddanych głosów powołany został Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodniczący: Mateusz Wita
Zastępca: Alicja Piechaczek
Skarbnik: Tycjana Zawadzka

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a do współpracy z Samorządem zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

Plan pracy Samorządu na rok szkolny 2019/2020

Lp. Zadania statutowe Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami. Zapoznanie się ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 2.09.2019 Samorząd Uczniowski
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. Dostęp do ocen w e- dzienniku. Cały rok szkolny Samorząd Uczniowski
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. Wg tabeli Wg tabeli Wg tabeli
4. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. Wydawanie gazetki szkolnej pt. „Słówka” Cały rok szkolny Redakcja gazetki i opiekun
5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem. Wg tabeli Wg tabeli Wg tabeli
6. Prawo do zaopiniowania wytypowanego przez Dyrektora nauczyciela do pełnienia funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego. Cały rok szkolny Samorząd Uczniowski

 

Wrzesień
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Klasy wraz z wychowawcami. – rozpoczęcie roku szkolnego zapoznanie się z wychowawcami klas,
– poznanie planu lekcji,
– przywitanie klas pierwszych i przyjęcie ich w poczet uczniów,
1. Rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym.
2. Spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.
3. Uroczystość ślubowania klas pierwszych.
2. Wybory do samorządu szkolnego. Opiekunki Samorządu Szkolnego -wybór nowego SU,
-rozwijanie samorządności uczniów,
-wpajanie zasad demokracji,
-współodpowiedzialność za życie szkoły
1. Kampania przedwyborcza kandydatów.
2. Debata przedwyborcza kandydatów.
3. Przeprowadzenie wyborów:
-powołanie komisji wyborczej;
-przygotowanie kart do głosowania,
-wrzucenie kart do urny,
-przeliczenie głosów i ogłoszenie zwycięzców.
3. Zebranie Samorządu szkolnego.
Opracowanie Planu Pracy SU.
Opiekunki SU, SU -rozwijanie samorządności uczniów,
– kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,
1. Burza mózgów – propozycje do planu pracy samorządu.
2. Opracowanie planu pracy samorządu.
3. Przydzielenie zadań.
4. Określenie zakresu obowiązków.
4. Obchody Dnia Chłopca.  uczniowie – integracja uczniów
– wspólna zabawa
Klasowe obchody Dnia Chłopca.

 

Październik
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Współorganizacja DEN. SU, opiekun SU, -okazywanie wdzięczności i szacunku pracownikom szkoły, 1. Przygotowanie akademii na DEN.
2. Przygotowanie życzeń od SU.
3. Przygotowanie i rozdanie upominków dla nauczycieli i obsługi szkoły.

 

Listopad
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Obchody Dnia Niepodległości SU, opiekun SU -uroczyste obchody święta narodowego 1. Przygotowanie gazetek na korytarzach.
2. Przygotowanie wystroju szkoły.
3. Pomoc w organizacji akademii.
2.  Filmowe Andrzejki SU, opiekun SU – integracja, dobra zabawa 1. Wieczór filmowy
3. Szlachetna paczka SU, opiekun SU – rozbudzanie empatii, chęci pomocy innym ludziom 1. Zgłoszenie szkoły do programu Szlachetna Paczka, wybór rodziny.
2. Zorganizowanie zbiórki i wysłanie paczki.

 

Grudzień
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Mikołajki SU, opiekun SU – wspólna zabawa, integracja uczniów 1. Przygotowanie odwiedzin Mikołaja w klasach.
2. Konkurs na pracę pastyczną.
2. Wigilijki w klasach Rady klasowe, wychowawcy klas – integracja w klasach 1. Przygotowanie wigilijek klasowych, poczęstunku, prezentów.
3. Akcja „Góra grosza” SU, opiekun SU – wpajanie idei wolontariatu 1. Zapisanie szkoły do akcji.
2. Rozwieszenie plakatów, promujących akcję.
3. Zebranie i wysłanie pieniędzy.

 

Styczeń
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Zabawa karnawałowa SU, opiekun SU wspólna zabawa, integracja 1. Zorganizowanie zabawy karnawałowej.
2. Przygotowanie i rozwieszenie plakatów.

 

Luty
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Poczta walentynkowa SU, opiekun SU okazywanie sobie życzliwości 1. Zorganizowanie poczty walentynkowej.
2. Rozdanie walentynek.

 

Marzec
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Pierwszy Dzień Wiosny – mini playback show SU, opiekun SU, nauczyciele, wszyscy uczniowie – integracja, dobra zabawa 1. Przygotowanie występów przez klasy.
2. Występy na auli.
2. Dzień Kobiet – wybory Miss SU, opiekun SU – integracja, dobra zabawa 1. Zorganizowanie wyborów Miss klasy.
2. Wybory Miss szkoły.
3. Przeprowadzenie głosowania.

 

Kwiecień
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Świąteczne oglądanie SU, opiekunki SU – integracja, dobra zabawa Wieczór filmowy.

 

Maj
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Szkolny „Mam talent” SU, opiekunki SU – zaprezentowanie zdolności uczniów,
-dobra zabawa.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu „Mam talent”

 

Czerwiec
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Organizacja Dnia Dziecka SU, opiekun SU – integracja Przeprowadzenie gry terenowej.
2. Podsumowanie pracy SU SU, opiekun SU – ewaluacja działań Spotkanie podsumowujące.

Przez cały rok:
Kolorowe dni
Dni tematyczne