logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Samorząd uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

17 września uczniowie naszej szkoły wybrali swoich przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego. Tydzień przed decydującym dniem kandydaci przeprowadzili kampanię, a korytarze wypełniły się plakatami z obietnicami wyborczymi. Ostatnim sprawdzianem była dla nich debata, na której mogli przedstawić swoje pomysły i odpowiedzieć na pytania zadane przez publiczność. Następnie uczniowie szkoły przystąpili do głosowania, którego wyniki podajemy poniżej:

Przewodniczący - Antoni Kogut
Zastępca przewodniczącego - Angelika Prudel
Skarbnik - Hanna Lubszczyk

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Jankowicach na rok 2018/2019

Lp. Zadania statutowe Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymaganiami. Zapoznanie się ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 1.09.2018 Samorząd Uczniowski
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu. Dostęp do ocen w e-dzienniku. Cały rok szkolny Samorząd Uczniowski
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań. Wg tabeli Wg tabeli Wg tabeli
4. Prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej. Wydawanie gazetki szkolnej pt. „Słówka” Cały rok szkolny Redakcja gazetki i opiekun
5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem. Wg tabeli Wg tabeli Wg tabeli
6. Prawo do zaopiniowania wytypowanego przez Dyrektora nauczyciela do pełnienia

funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego.

Cały rok szkolny Samorząd Uczniowski

 

Wrzesień
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Klasy wraz z wychowawcami. – rozpoczęcie roku szkolnego zapoznanie się z wychowawcami klas,

– poznanie planu lekcji,

– przywitanie klas pierwszych i przyjęcie ich w poczet uczniów,

1. Rozpoczęcie roku szkolnego na placu szkolnym.

2. Spotkanie z wychowawcą w sali lekcyjnej.

3. Uroczystość ślubowania klas pierwszych.

2. Wybory do samorządu szkolnego. Opiekun Samorządu Szkolnego -wybór nowego SU,

-rozwijanie samorządności uczniów,

-wpajanie zasad demokracji,

-współodpowiedzialność za życie szkoły

 

1. Kampania przedwyborcza kandydatów.

2. Debata przedwyborcza kandydatów.

3. Przeprowadzenie wyborów:

-powołanie komisji wyborczej;

-przygotowanie kart do głosowania,

-wrzucenie kart do urny,

-przeliczenie głosów i ogłoszenie zwycięzców.

3. Zebranie

Samorządu szkolnego.

Opracowanie

Planu Pracy

SU.

 

Opiekun SU,

SU

-rozwijanie samorządności uczniów,

– kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,

1. Burza mózgów – propozycje do planu pracy samorządu.

2. Opracowanie planu pracy samorządu.

3. Przydzielenie zadań.

4. Określenie zakresu obowiązków.

4. Obchody Dnia Chłopca. SU, opiekun SU, uczniowie – integracja uczniów

– wspólna zabawa

1. Wybory Mistera klasy.

2. Poprowadzenie dyskoteki szkolnej i wybory Mistera Szkoły.

 

Październik
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Współorganizacja DEN. SU, opiekun SU,

 

-okazywanie wdzięczności i szacunku pracownikom szkoły, 1. Przygotowanie akademii na DEN.

2. Przygotowanie życzeń od SU.

3. Przygotowanie i rozdanie upominków dla nauczycieli i obsługi szkoły.

 

Listopad
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Obchody Dnia Niepodległości SU, opiekun SU -uroczyste obchody święta narodowego 1. Przygotowanie gazetek na korytarzach.

2. Przygotowanie wystroju szkoły.

3. Pomoc w organizacji akademii.

2. Dyskoteka andrzejkowa SU, opiekun SU – integracja, dobra zabawa 1. Przygotowanie wróżb – stoiska.

2. Poprowadzenie dyskoteki andrzejkowej.

3. Szlachetna paczka SU, opiekun SU – rozbudzanie empatii, chęci pomocy innym ludziom 1. Zgłoszenie szkoły do programu Szlachetna Paczka, wybór rodziny.

2. Zorganizowanie zbiórki i wysłanie paczki.

 

 

Grudzień
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Mikołajki SU, opiekun SU – wspólna zabawa, integracja uczniów 1. Przygotowanie odwiedzin Mikołaja w klasach.
2. Wigilijki w klasach Rady klasowe, wychowawcy klas – integracja w klasach 1. Przygotowanie wigilijek klasowych, poczęstunku, prezentów.
3. Akcja „Góra grosza” SU, opiekun SU – wpajanie idei wolontariatu 1. Zapisanie szkoły do akcji.

2. Rozwieszenie plakatów, promujących akcję.

2. Zebranie i wysłanie pieniędzy.

 

Styczeń
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Zabawa karnawałowa SU, opiekun SU wspólna zabawa, integracja 1. Zorganizowanie zabawy karnawałowej.

2. Przygotowanie i rozwieszenie plakatów.

 

Luty
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Poczta walentynkowa SU, opiekun SU okazywanie sobie życzliwości 1. Zorganizowanie poczty walentynkowej.

2. Rozdanie walentynek.

 

Marzec
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Pierwszy Dzień Wiosny – zamiana ról SU, opiekun SU, nauczyciele, wszyscy uczniowie – integracja, dobra zabawa 1. Przygotowanie się uczniów do lekcji.

2. Poprowadzenie lekcji przez uczniów.

2. Dzień Kobiet – wybory Miss SU, opiekun SU – integracja, dobra zabawa 1. Zorganizowanie wyborów Miss klasy.

2. Wybory Miss szkoły.

3. Przeprowadzenie głosowania.

 

Kwiecień
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1 Dzień Pasji SU, opiekun SU, uczniowie – dobra zabawa, pokazanie swoich pasji 1. Ogłoszenie konkursu na przedstawienie swojej pasji.

2. Zaproszenie gościa, który opowie o swojej pasji.

 

Maj
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów

 

Czerwiec
Lp. Zadanie Odpowiedzialni Cele Procedury osiągania celów
1. Podsumowanie pracy SU SU, opiekun SU – ewaluacja działań 1. Spotkanie podsumowujące.

Przez cały rok:

Kolorowe dni

Dni tematyczne