logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

REKRUTACJA klasa sportowa

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH
ROK SZKOLNY 2019/2020

(pobierz w formacie pdf)

PODSTAWA PRAWNA:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 21 roku życia.
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

1. INFORMACJE OGÓLNE

1) Oddział sportowy o profilu piłka siatkowa zostanie utworzony od roku szkolnego 2019/2020 i będzie funkcjonował przez trzy lata – do końca szkoły podstawowej.
2) Uczniowie kończący szkołę podstawową będą mogli kontynuować naukę w oddziałach sportowych szkół ponadpodstawowych o tym samym profilu.
3) W oddziale sportowym realizowany jest program szkolenia sportowego w ilości 6 godzin tygodniowo równolegle z programem kształcenia ogólnego (podstawą programową) – w ilości 4 godzin w tygodniu.

2. ZASADY REKRUTACJI

1) Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;
c) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy piłki siatkowej.

2) W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w punkcie 1/, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

3) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria potwierdzone dokumentami:

a) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodziców);
b) niepełnosprawność kandydata (potwierdzona dokumentem);
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (potwierdzona dokumentem);
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (potwierdzona dokumentami);
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (potwierdzona dokumentem);
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oświadczenie rodzica);
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą (potwierdzona dokumentem).
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

3. WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej wraz z załączonymi dokumentami;
2) Pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego;
3) Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
4) Dla kandydatów z innych szkół – wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły;
5) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego (po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).

4. TERMINY REKRUTACJI

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami, zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego od 12 do 22. marca 2019

do godz. 15:00

od 4 do 11. kwietnia 2019
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów 25 i 26 marca 2019

(duża sala gimnastyczna)

15. kwietnia 2019
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego 29. marca 2019 18. kwietnia 2019
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do oddziału sportowego od 1 do 3. kwietnia 2019 od 19 do 22. kwietnia 2019
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego 4. kwietnia 2019 23. kwietnia 2019
6. Opublikowanie wykazu wolnych miejsc w oddziale sportowym (jeżeli będą) 4. kwietnia 2019

Rekrutację do klasy sportowej można również przeprowadzić w trakcie roku szkolnego, jeżeli w oddziale sportowym są wolne miejsca.

5. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I KRYTERIA PRZYJĘĆ

1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

a) wicedyrektor, jako jej przewodniczący: Katarzyna Szymik
b) nauczycielka wychowania fizycznego: Danuta Kaszyca
c) nauczycielka wychowania fizycznego: Katarzyna Szostak.

2) Warunkiem koniecznym umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie jest dostarczenie przez kandydata wymaganych dokumentów oraz zaliczenie prób sprawności fizycznej.
3) O przyjęciu kandydata do klasy sportowej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów.
4) Niezłożenie w odpowiednim terminie wymaganych dokumentów powoduje skreślenie kandydata z listy.
5) Listę uczniów przyjętych do klasy sportowej zatwierdza Dyrektor Szkoły. Tryb odwołania się od tej decyzji określają odrębne przepisy.

6. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału sportowego.
2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z ww. wnioskiem.
3) Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4) Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.