logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Prawa, obowiązki, nagrody, kary

PRAWA

Każdy uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
8) informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, warunkach i trybie otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wynikających z wewnątrzszkolnego oceniania;
9) pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się;
10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego;
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,
13) weekendów, świąt oraz ferii bez zadawania zadań domowych.

OBOWIĄZKI

Każdy uczeń  ma obowiązek:

1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób zgodny z postanowieniami Statutu;
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie;
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a zwłaszcza należytej koncentracji i uwagi: nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
4) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych poleconych przez nauczyciela;
5) systematycznego uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych albo pozalekcyjnych;
6) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych w określonym terminie i formie, tj. usprawiedliwienie sporządzone przez rodziców w formie pisemnego oświadczenia lub w wyjątkowych przypadkach ustnie o przyczynach nieobecności dziecka, uczeń lub jego rodzic przedkłada w ciągu 3 dni od stawienia się na zajęcia szkolne;
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
8) dbania o piękno mowy ojczystej, godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
9) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza:
a) okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom Szkoły, dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiania się przejawom wulgaryzmu, przemocy i brutalności,
c) tolerowania poglądów i przekonania innych,
d) szanowania godności i wolności drugiego człowieka,
e) zachowania tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;
10) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, a zwłaszcza:
a) niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu,
b) nieużywania narkotyków ani innych środków odurzających,
c) zachowywania czystego i schludnego wyglądu, noszenia odpowiedniego stroju;
11) przestrzegania warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły;
12) troszczenia się o mienie Szkoły i jego estetyczny wygląd;
13) podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego lub klasowego.

NAGRODY

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu;
2) szczególnie wyróżniające się zachowanie;
3) wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych;
4) wzorową frekwencję;
5) wzorową działalność na rzecz klasy lub szkoły;
6) niesienie pomocy koleżeńskiej na terenie szkoły;
7) wzorowe wywiązywanie się z powierzonych funkcji;
8) działalność społeczną i aktywny udział w życiu społeczności lokalnej.
2. Rodzaje nagród:
1) Pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
3) Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
4) Dyplom uznania;
5) List pochwalny do rodziców ucznia;
6) Nagroda rzeczowa;
7) Stypendium naukowe;
8) Wpis do kroniki szkolnej za aktywny udział w życiu szkoły, wzorową postawę, inne wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie;
9) Umieszczenie w galerii „Najlepsi z najlepszych”.

KARY

Uczeń może otrzymać karę za:
1) Nieprzestrzeganie zapisów statutu;
2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
3) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;
4) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia;
5) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły;
6) Lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
2. Rodzaje kar:
1) Upomnienie wychowawcy klasy;
2) Upomnienie Dyrektora Szkoły;
3) Nagana z wpisem do akt ucznia;
4) Odebranie uprawnień i przywilejów (w nieprzekraczalnym terminie do końca roku szkolnego); zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz (zawieszenie udziału w wycieczkach szkolnych nie związanych z dydaktyką);
5) Obniżenie oceny zachowania;
6) Przeniesienie do równoległej klasy;
7) Wniosek do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły.
3. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma zrealizować.
4. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
5. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.