logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Programy i projekty

OBECNIE REALIZOWANE

Zdalna szkoła +

Zdalna szkoła

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Edukacja Bez Barier +

Eksperci programowania

Nie truj sąsiada

Swego nie znacie

Zielona pracownia

Akademia piłki siatkowej

Owoce w szkole

E-Twinning

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

ZAKOŃCZONE

Planeta Energii

Edukacja bez barier

Śląskie bajki i legendy

Bo warto pamiętać

Podróż za jeden uśmiech

Różnorodność w(śród) nas

Książki naszych marzeń

Mistrzowie kodowania

WF z Klasą

Przygotowani na szóstkę

Comenius 2013-15

Comenius

Realizowane zadaniaZdalna szkoła +

21 maja 2020 roku wniosek naszej gminy o pozyskanie środków finansowych w ramach programu „Zdalna szkoła +” został oceniony pozytywnie przez operatora środków – Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Tym samym otrzymaliśmy w ramach zawartej z CPPC umowy kwotę 54 950,00 zł na zakup minimum 27 laptopów, 2 tabletów oraz 3 routerów z dostępem do mobilnego Internetu.

Program „Zdalna szkoła +” jest kontynuacją rozpoczętego w kwietniu programu „Zdalna szkoła”, w ramach którego gmina pozyskała 69 988,00 zł, za które zakupiono 37 laptopów i 14 routerów z kartami wi-fi, które już trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów. Tym razem jednak Program „Zdalna szkoła +” koncentruje się na zapewnieniu sprzętu przede wszystkim rodzinom wielodzietnym, w których występuje niewystarczająca ilość urządzeń do nauki zdalnej dla dzieci, a w przypadku rodziców – także i do zdalnej pracy. O rozdysponowaniu laptopów i tabletów decydują dyrektorzy szkół, którzy przekazali gminie szacunkowe zapotrzebowanie w tym zakresie. Tym samym do szkół trafią:

 • 5 laptopów, 1 tablet i 3 routery do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach,
 • 10 laptopów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach,
 • 12 laptopów i 1 tablet do Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Program “Zdalna szkoła +” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.Zdalna szkoła

Od kwietnia 2020 roku Gmina Świerklany realizuje projekt w ramach Programu “Zdalna szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Program jest odpowiedzią na sytuacje epidemiczną kraju, która zmusiła samorządy do zamknięcia szkół i przejścia na tryb nauki zdalnej.

Jednak nie wszyscy uczniowie mieli swobodny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu umożliwiający efektywny udział w kształceniu zdalnym. Aby zapobiec temu niepokojącemu zjawisku cyfrowego i edukacyjnego wykluczenia, powstał program “Zdalna szkoła” umożliwiający samorządom zakup za środki unijne niezbędnego sprzętu i przekazanie go szkołom, a następnie uczniom.

W przypadku Gminy Świerklany w ramach umowy zawartej z Operatorem środków finansowych – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – pozyskano środki w wysokości 69 988 zł. Za kwotę tę zakupiono 37 laptopów oraz 14 routerów dających dostęp do Internetu w technologii wi-fi. Sprzęt ten trafił do szkół zgodnie ze zgłoszonymi zapotrzebowaniami, tj:

 • 12 laptopów i 1 router do Szkoły Podstawowej nr 1 w Świerklanach,
 • 12 laptopów i 6 routerów do Szkoły Podstawowej nr 2 w Świerklanach,
 • 13 laptopów i 7 routerów do Szkoły Podstawowej w Jankowicach.

Po zakończeniu realizacji projektu zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach.


Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Głównymi celami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży są:

 • kształtowanie wzajemnych stosunków międzynarodowych;
 • inspirowanie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się odkrywanie wspólnych korzeni;
 • niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i we współczesnych relacjach;
 • stworzenie ram organizacyjno-prawnych dla skuteczniejszego wspierania wymian młodzieży.

W ramach tego programu realizujemy projekt pt. “Polsko – litewskie legendy”

POLSKO – LITEWSKIE LEGENDY

Rok szkolny jeszcze się nie zaczął, ale nasi uczniowie już zaczęli pracę w ramach polsko-litewskiego projektu, który jest dofinansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.
Wspólna kultura, wspólne legendy to sześciodniowe spotkanie uczniów ze szkół z Polski i Litwy, które odbędzie się w Jantarze. Głównym celem projektu jest poznanie legend każdego z państw, a także tych, które łączą oba narody. Podczas spotkania uczniowie zintegrują się poprzez zabawy, które sami przygotują oraz zaprezentują swoje kraje. Tematem przewodnim będą bursztyny i ich znaczenie dla obu kultur – litewskiej i polskiej. Uczniowie odwiedzą muzeum bursztynu, sami poszukają bursztynów na plaży, nauczą się je obrabiać oraz robić z nich biżuterię.
Szczególną rolę odegra tu legenda pt. ”Królowa Bałtyku”. Rezultatem końcowym będzie
inscenizacja legendy w postaci teatru lalek.

„Wspólna kultura, wspólne legendy”

W dniach od 15 do 21 września uczniowie naszej szkoły spotkali się w Jantarze z uczniami z litewskiej szkoły Panevezys Rozynas progymnasium. Spotkanie odbyło się dzięki finansowaniu Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt pt. „Wspólna kultura, wspólne legendy” miał na celu przygotowanie wspólnego przedstawienia kukiełkowego legendy o „Juracie, królowej Bałtyku”, która tłumaczy powstanie bursztynów. Najważniejszym celem była jednak integracja uczestników, poznanie kultur obu państw oraz nauka przez zabawę.

Pełny opis i zdjęcia w aktualnościach


Edukacja bez barier +

EDUKACJA BEZ BARIER + jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

CELEM PROJEKTU jest poprawa sytuacji edukacyjno – społecznych 325 uczniów uczęszczających do wszystkich 3 szkół podstawowych Gminy Świerklany poprzez zapewnienie im udziału w okresie X.2018-II.2020 w atrakcyjnych, dopasowanych do potrzeb i możliwości zajęciach edukacyjnych opartych o zakupione w projekcie nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podnoszenie kompetencji 60 nauczycieli tych szkół w zakresie pedagogiki specjalnej i działań wychowawczych w okresie X.2018-III.2020.

DZIĘKI PROJEKTOWI wielu uczniów uzyska możliwość udziału w zajęciach, które będą pogłębiać  ich zainteresowania i talenty oraz wyrównywać braki edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języków obcych. Realizacja zajęć oparta zostanie na podejściu zindywidualizowanym przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz kadrze nauczycielskiej, dla której zaplanowano różne formy doskonalenia zawodowego. Najważniejsze efekty realizacji projektu, to:

 • objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 325 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany, z tego 295 uczniów podniesie kompetencje kluczowe,
 • doskonalenie nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie,
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWICACH realizacja projektu obejmie m.in.

 • realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  dla 39 uczniów;
 • realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  dla 53 uczniów;
 • realizację zajęć logopedycznych  dla 11 uczniów;
 • realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  dla 15 uczniów;
 • realizację zajęć psychoedukacyjnych „Moje emocje”  dla 11 uczniów;
 • doskonalenie zawodowe dla 20 nauczycieli z metod wspomagania uczniom z dysfunkcjami oraz pracy z uczniem z zaburzeniem słuchu centralnego;
 • szkolenie dla nauczyciela- logopedy z zakresu terapii miofunkcjonalnej wg. A. Kittel;
 • szkolenia dla 5 nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i działań wychowawczych;
 • studia podyplomowe dla 2 nauczycieli z zakresu logopedii i 1 nauczyciela z socjoterapii i resocjalizacji;
 • zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych zgodnych z tematyka zaplanowanych zajęć.

Realizacja projektu EDUKACJA BEZ BARIER +, którego wartość wynosi 496 439,25 zł (w tym 446 795,32 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 49 643,93 zł z budżetu gminy), zakończy się 30 kwietnia 2020 roku.


Eksperci programowanie w podregionie rybnickim

Nauka programowania staje się właśnie stałym elementem programu nauczania w szkołach. W nowej podstawie programowej Ministerstwo Edukacji Narodowej wskazało jako szczególnie istotne wdrażanie w procesie edukacyjnym umiejętności logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami i korzystania z różnych źródeł informacji. Projekt „Eksperci programowania…” wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Projekty „Eksperci Programowania” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, mają na celu zwiększenie szans na satysfakcjonującą i skuteczną edukację, podniesienie kompetencji i wiedzy nauczycieli, niwelowanie ograniczeń technicznych i organizacyjnych szkół.

Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr lub Baltie. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komputacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.


Nie truj sąsiada w ramach kampanii pt. „Gmina z dobrą energią!”

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu pt. “Nie truj sąsiada”. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia nasz region należy do obszarów o największym zanieczyszczeniu powietrza nie tylko w całej Polsce, ale i w Europie. Powszechne jest spalanie śmieci, używanie najgorszych paliw i niewłaściwa eksploatacja kotłów. Powodem są przede wszystkim długoletnie zaniedbania, niewłaściwe nawyki i brak wiedzy. Aby zmienić ten niekorzystny stan rzeczy wszystkie samorządy Subregionu Zachodniego (25 gmin oraz 3 powiaty) podejmują wspólną kampanię na rzecz walki z niską emisją i poprawy jakości powietrza.

Strona kampanii informacyjnej

Nasze działania:
Popularyzujemy tematykę w gazetce szkolnej nr 47/02/17 oraz 48/03/17
Rozmawiamy o problemie z władzami gminy
Organizujemy wiosenny korowód
Ponownie jesteśmy w Urzędzie Gminy
Spotkanie z kominiarzem
Zmniejszenie zużycia opału – spotanie z “budowlańcem”
Nie ma śmieci – są surwoce
W Raciborzu o odnawialnych źródłach energii
Wyniki ankiety przeprowadzonej wsród rodziców
Teatrzyk cieni
Z wizytą w KWK Jankowice i Elwktrociepłowni
Podsumowanie akcji
Zakończenie z sukcesem


Zielona pracownia

UTWORZENIE ZIELONEJ PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH

Tytuł zadania: „Odkrywcy leśnych skarbów”
Koszt całości zadania: 21 799,39 zł
Kwota dofinansowania: 17 439,51 zł
Wkład własny gminy: 4 359,88 zł w tym 2 739,00 zł z nagrody w pierwszym etapie konkursu „Zielona Pracownia_projekt”
Numer umowy o dofinansowanie: 136/2016/75/EE/ap/D

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach w ramach środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicachw ramach programu „Zielona Pracownia” utworzyła pracownię ekologiczną, z której korzystać mogą wszyscy uczniowie szkoły. W ramach realizacji zadania pracownię wyposażono w meble, nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane będą podczas zajęć z przedmiotów przyrodniczych, biologicznych, chemiczno-fizycznych, geograficznych i geologicznych.

Projekt „Odkrywcy leśnych talentów” obejmował utworzenie szkolnej ekopracowni poprzez wyposażenie jej nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie programu edukacyjnego opartego na zasobach ekopracowni.

Powstała ekopracowanie wykorzystywana będzie podczas realizacji podstawy programowej na zajęciach z przyrody, a także podczas zajęć dodatkowych w celu rozwijania zainteresowań uczniów. Ekopracownia oraz prowadzone w niej zajęcia będą inspiracją do działań na rzecz ochrony środowiska.

Celem projektu było utworzenie ekopracowni poprzez zakup wyposażenia pracowni w nowe meble, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny.

Pracownia będzie wykorzystywana przez pięć dni w tygodniu średnio po 6 godzin lekcyjnych czyli 30 godzin. Będą się w niej odbywać

 • lekcje przyrody (18 godzin tygodniowo),
 • lekcje z innych przedmiotów (10),
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne Koła Ekologicznego (2 godziny) oraz Koła Ekologicznego prowadzonego z Ramienia Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej Czerwionka-Leszczyny dla uczniów klas IV-VI podczas których realizować się będzie tematykę związaną z ekologią (2 godziny),
 • prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców, dziadków, spotkań z ciekawymi ludźmi (zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanych osób),
 • wystawy przygotowane przez uczniów pod okiem nauczyciela przyrody będą cennym źródłem informacji dla uczniów klas I – III, wzbogacą ich wiedzę o środowisku (w dowolnym czasie i liczbie).

Na podstawowych zajęciach z przyrody uczniowie korzystają z tablicy multimedialnej i płyt załączonych do podręczników. Jakość obrazu jest wysoka, ekran duży, więc prezentacje budzą zainteresowanie. Od kiedy posiadamy tablicę, wykorzystujemy ją podczas konkursów. Nie drukujemy testów oszczędzając papier a jedynie wyświetlamy zadania, co okazuje się być atrakcyjniejszą formą dla ucznia. Wykorzystaliśmy ten sposób pracy podczas zespołowych zmagań przyrodniczo-matematycznych w trakcie Otwarcia Ekopracowni, podczas Szkolnego Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego oraz Konkursu o tytuł Mistrza Ekologii. Wykorzystujemy ją również do prezentacji zdjęć z wycieczek ekologicznych oraz krajoznawczych. Możemy wówczas podzielić się wrażeniami i wiedzą z pozostałymi uczniami szkoły.

Bardzo obleganym stanowiskiem pracy jest stół z mikroskopem stereoskopowym. Obraz nie tak mocno powiększony, bo zaledwie 2-4 razy, ale za to przestrzenny, więc robi wrażenie. Oglądamy glebę, minerały, owady.

Radością dla uczniów jest przebywanie, obserwacja i opieka nad zwierzętami w klasie. Otrzymaliśmy środki na zakup nowych akwariów.

Uczniowie w ramach Koła Ekologicznego poznają oraz modelują z gliny plastycznej okazy ze świata zwierząt. Przedmiotem zainteresowania uczniów były mięczaki, gady oraz płazy. Po ich wykonaniu prace zostały wyeksponowane w gablotach i odtąd będą cenną pomocą dydaktyczną, ale i dekoracją.

Poznawanie przyrody na łonie natury umożliwiają głównie obserwacje, w tym roku szkolnym wyjątkowo dokładne, gdyż otrzymaliśmy w ramach Konkursu Zielona Pracownia 3 szt. lornetek. Jak przyjemnie obserwować krajobraz, w tym ptaki prezentują zdjęcia.

Wycieczka do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. „Ekologiczny autobus” z członkami Szkolnego Koła Ekologicznego oraz Koła Ekologicznego POPP Czerwionka-Leszczyny, udał się na pierwszą w tym roku wyprawę do ŚOB w Mikołowie. Poznaliśmy nowoczesne Centrum Edukacyjne ŚOB, jego najbliższe otoczenie oraz 14 – sto metrową wieżę widokową, z której przy pomocy lornetek mogliśmy obserwować i podziwiać krajobraz Śląska. Za pośrednictwem Wydziału Edukacji ŚOB uczniowie skorzystali z zajęć terenowych przygotowanych przez instruktorów zielonego survivalu: Jak można w praktyce wykorzystać dobra natury na potrzeby człowieka np. jak prostymi sposobami rozniecić ogień, jak umiejętnie korzystać z noży, jak pozyskać wodę, rozpoznać rośliny nadające się do jedzenia. Kolejną wyjątkową atrakcją dla uczniów była plenerowa wystawa fotograficzna „Tajemniczy świat owadów”.


Akademia piłki siatkowej

Nasza Szkoła oficjalnie została członkiem Akademii

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. goście z Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wybitni sportowcy: Arkadiusz Terlecki i Mariusz Prudel, dyrektorzy 16 szkół, nauczyciele z tych szkół oraz zarząd TS Volley Rybnik.

Celem Rybnickiej Akademii Siatkówki jest realizacja nowoczesnego programu szkoleniowego zmierzającego do podniesienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zabawę w sport, a najbardziej utalentowanym młodym siatkarzom zapewnienie profesjonalnego, optymalnego procesu szkoleniowego. W efekcie każdy uczestnik programu będzie sprawniejszy, zdrowszy i nabędzie umiejętności współpracy w grupie, a każdy talent będzie miał możliwość rozwoju do poziomu mistrzostwa sportowego zgodnie ze swoimi predyspozycjami psycho-motorycznymi na kolejnych etapach szkolenia siatkarskiego.

Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia na www.rybnik.com.pl

Zobacz Rybnicki Program Informacyjny www.youyube.com


Owoce i warzywa w szkole

Cel programu

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Strona programu a na niej: PRODUKTY, DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PROMOCYJNE
Klauzula informacyjna do deklaracji udziału ucznia w programie


E-Twinning

Przystąpiliśmy do programu: 100 projects from trash to treasure. Program polega na wykonaniu różnych rzeczy z odpadów np. z rolek po papierze toaletowym czy starych butelkach. Program realizowany jest na technice i kole technicznym, gdzie dzieci wykonują różne ozdoby recyklingowe: śnieżynki z papieru toaletowego czy też butelki ozdabiane metodą decoupagu. Wykonane prace zostaną sfotografowane i umieszczone na wspólnym blogu.
Do programu należą także szkoły z takich krajów jak: Grecja, Rumunia, Estonia, Szwecja, Bułgaria, Litwa, Turcja.

Link do bloga projektu z prezentacjami ze wszystkich szkół http://trash2treasure-crafts.blogspot.com

Link do strony z krótką prezentacja naszej szkoły http://trash2treasure-crafts.blogspot.com

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wymianie kartek wielkanocnych ze szkołami w Wielkiej Brytanii (Bury), Litwy (Alytus) i Grecji (Hellas).


Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

W 2010r. ówczesne Gimnazjum nr 2 w Rybniku rozpoczęło współpracę ze szkołą w Getyndze, polegającą na organizacji wizyt uczniów tych szkół u swoich partnerów, poznaniu szkoły, miasta, regionu, języka oraz kultury kraju partnerskiego.

2018 rok

Od 9 do 13 kwietnia w naszej szkole gościliśmy uczniów i nauczycieli z Göttingen, a następnie sami byliśmy gośćmi w ich szkole w dniach od 23 do 27 kwietnia.

Wymiana polsko – niemiecka jak co roku organizowana była we współpracy z Zespołem Szkół Sportowych w Rybniku, a dofinansowała ją Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Nasze spotkania obfitowały w wiele wspaniałych atrakcji: zwiedziliśmy Kraków, Wieliczkę, zabytkową kopalnię w Zabrzu. W Niemczech odwiedziliśmy centrum nauki w Wolfsburgu, a także muzeum byłej granicy niemiecko – niemieckiej.

Oprócz czasu na naukę, był też czas na integrację, wizytę w gminie, poznanie kultury obu państw i zabawę.

Uczniowie i nauczyciele z pewnością długo będą wspominać miłe chwile spędzone we wspólnym gronie, o czym świadczyły łzy wielu uczestników wymiany.

2019 rok

Projekt kontynuowany jest obecnie przez naszą szkołę, SP nr 34 oraz SP nr 2 w Rybniku.

W tegorocznej wymianie brało udział 8 uczniów naszej szkoły, którzy przyjęli w swoich domach gości z Getyngi (Dolna Saksonia). Szkołą partnerską jest Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule. Spotkanie trwało od 1 do 5 kwietnia br.

Grupa naszych gości liczyła w sumie 21 uczniów i 2 opiekunów. Już od kilku miesięcy uczniowie kontaktowali się ze sobą przez pocztę elektroniczną w języku angielskim lub niemieckim. Taka komunikacja trwała aż do wyczekiwanego momentu przyjazdu naszych gości.

W pierwszym dniu nasi partnerzy zostali ugoszczeni w domach, a po południu spotkaliśmy się w Rudach na stacji kolei wąskotorowej.

We wtorek podzielona grupa niemiecka odwiedziła nasze szkoły. Zostali miło powitani i przyjęci przez pana dyrektora, zwiedzili szkołę, uczestniczyli w kilku lekcjach, a przed wyjściem do Urzędu Gminy zjedli obiad na naszej stołówce. Urząd Gminy Świerklany również uroczyście przyjął naszych gości.

Dwa kolejne dni to wspólne wycieczki: w środę do Krakowa i Oświęcimia, w czwartek do kopalni Guido w Zabrzu.

W dniu wyjazdu naszych partnerów spotkaliśmy się na rybnickim rynku.

Teraz czekamy do 13 maja, kiedy wyruszymy do Getyngi i rozpoczniemy drugą część naszego projektu…

I wróciliśmy z Getyngi.

Spędziliśmy 10 pełnych dni wspólnie z rówieśnikami z Niemiec, komunikacja w języku angielskim czy niemieckim przebiegała bardzo dobrze, a wiele zadań, którymi z powodzeniem zmierzyli się uczestnicy spowodowały, że to polsko-niemieckie spotkanie było wielką, porządną lekcją języka obcego, kultury oraz lekcją krajoznawstwa dla wszystkich. Jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie wrócili z wymiany z większym poczuciem pewności siebie, zadowoleni, z nowymi kontaktami oraz bogatsi w niezwykle cenne doświadczenia.

Czytaj więcej i zobacz zdjęcia w aktualnościach

Tegoroczny projekt polsko-niemieckiej wymiany szkolnej ze szkołą w Getyndze został dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Spotkania odbyły się 1-5 kwietnia oraz 13-17 maja 2019.

Dziękujemy!