logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Pogromcy przyrody

“Pogromcy przyrody – edukacja Outdoor i STEAM” 2020 – 2022
Erasmus + KA1

Jesteśmy małą szkołą usytuowaną peryferyjnie, jednak naszym nadrzędnym celem jest szeroko pojęta współpraca międzynarodowa. Dotychczas zrealizowaliśmy wiele projektów unijnych.

Uwzględniając założenia płynące z Misji i Wizji szkoły oraz potrzeby i cele szkoły określone w Europejskim Planie Rozwoju sformułowaliśmy cele projektu “Pogromcy przyrody – edukacja Outdoor i STEAM”, który będzie realizowany w latach 2020 – 2022.

Pragniemy wprowadzić do naszej szkoły nowoczesne metody pracy, wzbogacić bazę edukacyjną, podnieść kompetencje zawodowe, osobiste, społeczne nauczycieli – co umożliwi nam osiągnąć wyższy poziom edukacji.

Głównym celem projektu jest poznanie metod STEAM i Outdoor oraz wykształcenie umiejętności wdrożenia ich na zajęciach o różnorodnej specyfice i w klasach o różnym poziomie nauczania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wszystkich uczniów.

Praca z wykorzystaniem tych metod zmotywuje uczniów do nauki i pracy nad sobą, a nauczycielowi da możliwość zrealizowania zajęć w niestandardowy sposób, oderwany od tradycyjnej ławki uczniowskiej. Jednym z nadrzędnych celów jest również opanowanie przez uczniów umiejętności podstawowych i przekrojowych, co jest niezbędne w dalszej edukacji, jak i późniejszym życiu zawodowym.

W projekcie uczestniczy 13 osób, z czego 12 weźmie udział w mobilności zagranicznej. Częściowo są to nauczyciele mający duże doświadczenie w realizacji projektów Erasmus+. Jest też grupa takich, którzy przełamując strach i obawy wyrazili chęć interkulturowego rozwoju, a także wymiany doświadczeń. Uczestnicy szkoleń to nauczyciele języków obcych, języka polskiego, matematyki, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów artystycznych, wychowawca świetlicy i nauczyciel wychowania fizycznego. Pierwszy etap realizacji projektu polega na przygotowaniu do udziału w mobilnościach. Merytorycznie do kursu nauczyciele przygotują się za pośrednictwem platformy eTwinning. Pomyślny przebieg wyjazdu zapewni wsparcie językowe oraz dodatkowa wiedza o specyfice, kulturze i historii kraju do którego wybierają się nauczyciele. Dopełnieniem tego procesu będzie szkolenie nt. bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej.

Wszystkie wybrane kursy zagraniczne są certyfikowane i zostały wybrane tak, by odpowiadały, dogłębnie przeanalizowanym, potrzebom. Ich tematyka obejmuje zagadnienia związane m.in. z:

  • metodami STEAM i Outdoor oraz Flipping Classroom, CLIL, ICT,
  • sposobami motywacji uczniów do nauki, niwelowania różnic, radzenia sobie ze stresem,
  • rozwijaniem kompetencji osobistych, społecznych i interkulturowych uczniów,
  • rozwijaniem umiejętności myślenia lateralnego, refleksyjnego i krytycznego,
  • sposobami włączania rodziców w proces edukacyjny,
  • poznaniem innych systemów edukacyjnych.

Jedna z nauczycielek będzie miała możliwość bezpośredniej obserwacji pracy w placówce zagranicznej w Hiszpanii (job shadowing).

Podczas mobilności nauczyciele poznają kursantów pochodzących z innych państw. To da okazję do omówienia zasad i organizacji pracy oraz praktycznych rozwiązań problemów w innych krajach europejskich. Po powrocie nauczyciele wypracują konkretne rezultaty twarde w postaci programów, innowacji, narzędzi diagnozy, zestawów zadań i ćwiczeń. Nie mniej ważne będą rezultaty miękkie: nabyte umiejętności i zdobyta wiedza. Nauczyciele będą pracować w zespołach przedmiotowych, by wielopoziomowo wdrażać nowe rozwiązania. Będą się wzajemnie wspierać w wprowadzaniu innowacyjnych form i metod pracy.

Wpływ projektu będzie znacznie szerszy, gdyż po zakończeniu każdego z kursów jego uczestnicy będą dzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą na konferencjach rady pedagogicznej, warsztatach, lekcjach otwartych, szkoleniach dla nauczycieli innych szkół.

Wszystkie działania projektowe będą na bieżąco ewaluowane i dopasowywane do potrzeb placówki, nauczycieli i uczniów.

Wprowadzone zmiany będą miały wpływ na wyniki nauczania uczniów oraz ich zaangażowanie w proces edukacyjny. Ponadto, przełamanie bariery językowej i nawiązane kontakty pozwolą nam na realizację nowych projektów, również z użyciem platformy eTwinning.