logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

ERASMUS+

O PROGRAMIE

Era­smus+ składa się z trzech akcji: Mobil­ność edu­ka­cyjna, Współ­praca na rzecz inno­wa­cji i dobrych prak­tyk oraz Wspar­cie reform w obsza­rze edu­ka­cji. Każda z akcji obej­muje pro­jekty zde­cen­tra­li­zo­wane, o któ­rych reali­za­cji decy­dują naro­dowe agen­cje pro­gramu Era­smus+, oraz pro­jekty i pro­gramy scen­tra­li­zo­wane, zarzą­dzane przez Agen­cję Wyko­naw­czą ds. Edu­ka­cji, Kul­tury i Sek­tora Audio­wi­zu­al­nego (EACEA) w Bruk­seli. Nad cało­ścią reali­za­cji pro­gramu czuwa Komi­sja Euro­pej­ska, która na bie­żąco zarzą­dza budże­tem oraz okre­śla prio­ry­tety, cele i kry­te­ria. Czytaj więcej na stronie FRSE

PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE

  1. KA1 Szkoła na miarę XXI w
  2. KA2 Internationalisation Management in School
  3. KA2 Together We Can Do So Much
  4. KA1 Cyfrowa szkoła, czyli jak dogonić Europę
  5. KA1 Job shadowing
  6. KA1 Pogromcy przyrody – edukacja Outdoor i STEAM