logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

EBB+

Edukacja Bez Barier +

EDUKACJA BEZ BARIER + jest projektem realizowanym we wszystkich szkołach w Gminie Świerklany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

CELEM PROJEKTU jest poprawa sytuacji edukacyjno – społecznych 325 uczniów uczęszczających do wszystkich 3 szkół podstawowych Gminy Świerklany poprzez zapewnienie im udziału w okresie X.2018-II.2020 w atrakcyjnych, dopasowanych do potrzeb i możliwości zajęciach edukacyjnych opartych o zakupione w projekcie nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz podnoszenie kompetencji 60 nauczycieli tych szkół w zakresie pedagogiki specjalnej i działań wychowawczych w okresie X.2018-III.2020.

DZIĘKI PROJEKTOWI wielu uczniów uzyska możliwość udziału w zajęciach, które będą pogłębiać  ich zainteresowania i talenty oraz wyrównywać braki edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, informatyki i języków obcych. Realizacja zajęć oparta zostanie na podejściu zindywidualizowanym przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz kadrze nauczycielskiej, dla której zaplanowano różne formy doskonalenia zawodowego. Najważniejsze efekty realizacji projektu, to:

 • objęcie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 325 uczniów uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Świerklany, z tego 295 uczniów podniesie kompetencje kluczowe,
 • doskonalenie nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie,
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt multimedialny (laptopy, tablice multimedialne, rzutniki itp.) wraz z oprogramowaniem edukacyjnym,

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JANKOWICACH realizacja projektu obejmie m.in.

 • realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  dla 39 uczniów;
 • realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych  dla 53 uczniów;
 • realizację zajęć logopedycznych  dla 11 uczniów;
 • realizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych  dla 15 uczniów;
 • realizację zajęć psychoedukacyjnych „Moje emocje”  dla 11 uczniów;
 • doskonalenie zawodowe dla 20 nauczycieli z metod wspomagania uczniom z dysfunkcjami oraz pracy z uczniem z zaburzeniem słuchu centralnego;
 • szkolenie dla nauczyciela- logopedy z zakresu terapii miofunkcjonalnej wg. A. Kittel;
 • szkolenia dla 5 nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i działań wychowawczych;
 • studia podyplomowe dla 2 nauczycieli z zakresu logopedii i 1 nauczyciela z socjoterapii i resocjalizacji;
 • zakup sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych zgodnych z tematyka zaplanowanych zajęć.

Realizacja projektu EDUKACJA BEZ BARIER +, którego wartość wynosi 496 439,25 zł (w tym 446 795,32 zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 49 643,93 zł z budżetu gminy), zakończy się 30 kwietnia 2020 roku.