logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Nowy rok szkolny

Szanowni Rodzice!
Drodzy uczniowie!

Po okresie zdalnego nauczania i przerwie wakacyjnej wracamy do szkoły. Wracamy, jednak nie na takich samych zasadach jak w poprzednich latach. Sytuacja epidemiczna w kraju i w naszym regionie wymusiła na nas konieczność wprowadzenia rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły. Stosowanie tych procedur ma na celu minimalizowanie ewentualnych skutków mogącego pojawić się niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem.

Przyjęliśmy dwie podstawowe zasady:
1) dzieci pozostają w większości czasu w jednym zespole klasowym (zarówno na lekcji jak i na przerwie),
2) wszyscy stosują podstawowe zasad bezpieczeństwa i higieny.

Od 1 września obowiązywać będzie „Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii”, treść poniżej.
Ustalenia regulaminu będą się mogły zmieniać w zależności od sytuacji epidemicznej.


Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września

Uczniowie klas 2 – 8 przychodzą do szkoły na wyznaczoną godzinę. Udają się bezpośrednio do swojej sali lekcyjnej. W sali lekcyjnej można zdjąć maseczkę lub przyłbicę.
Wychowawcy przekażą uczniom wszystkie istotne informacje dotyczące zasad działania szkoły podczas epidemii.

Uczniowie klas pierwszych przychodzą do auli szkolnej ze swoimi rodzicami / opiekunami.
Klasa 1a na godzinę 10:00, klasa 1b na godzinę 11:00.
Podczas spotkania odbędzie się pasowanie na ucznia.
Zdjęcia pierwszoklasistów wykonywane będą 2 września (obowiązuje strój uroczysty taki, jak w dniu rozpoczęcia roku szkolnego).

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego:

Klasa Wychowawca Sala Godzina rozpoczęcia
1a Barbara Urbanek 6C 10:00
1b Julia Krawczyk-Niewęgłowska 7C 11:00
2a Krystyna Kubica 2B 9:00
2b Magdalena Szulik 4B 9:15
2c Anna Burda 12B 9:00
3a Danuta Ignasiak 1B 9:15
3b Beata Zahorska 3B 9:00
3c Beata Kompanowska 2C 9:15
4a Grażyna Toman 4F 9:00
4b Dawid Szymura 2E 9:15
5a Justyna Bajek 5F 9:00
6a Marta Augustowska 4C 9:15
6b Aleksandra Niewelt 5C 9:00
6c Artur Zawiasa 1F 9:15
7a Kinga Szaboń 3F 9:15
7b Beata Nogły 6F 9:15
7c Danuta Kaszyca 2F 9:00
8a Iwona Drąszczyk 7F 9:00
8b Katarzyna Szostak 3C 9:15
8c Danuta Zoń 1C 9:00

 


Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Do pracy w szkole przychodzi jedynie osoba, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie wchodzą do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach (opiekunowie dzieci klas pierwszych, grup przedszkolnych lub w innym szczególnym przypadku) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
  1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  3) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Osoby niebędące uczniami lub pracownikami szkoły (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych), mogą wejść na teren szkoły w celu załatwienia ważnej sprawy (której nie można załatwić poprzez środki porozumiewania się na odległość) pod warunkiem stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Udają się one bezpośrednio do miejsca będącego celem wizyty, unikając kontaktu z uczniami i pracownikami szkoły.
 7. Rodzice uczniów są zobowiązani do zadbania o to, by w szkolnej dokumentacji znajdowały się aktualne numery telefonów, pod którymi rodzic/opiekun będzie dostępny w czasie przebywania dziecka w szkole.
 8. W razie zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie odizolowany w wydzielonej części pomieszczenia stanowiącego poczekalnię gabinetu higienistki szkolnej. Rodzice zawiadomieni telefonicznie są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, dyrektor może zawiesić zajęcia w szkole na czas oznaczony. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności: klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. W trakcie zawieszenia zajęć obowiązują zasady wprowadzone w ubiegłym roku szkolnym.
 10. W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, mają zastosowanie następujące rozwiązania:
  1) uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed początkiem pierwszej lekcji, z wyjątkiem uczniów zapisanych do świetlicy; jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie korzystają z szatni,
  2) każda klasa przypisana jest do jednej sali lekcyjnej za wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego,
  3) uczniowie przebywają podczas przerwy śródlekcyjnej w wyznaczonym dla danej klasy miejscu,
  4) uczniowie klas 1-3 rozpoczynają lekcje o różnych porach: część klas rozpoczyna naukę o godzinie 7:45, a pozostali o godzinie 8:00,
  5) godziny przerw międzylekcyjnych w klasach 1-3 opracowane są dla każdej klasy indywidualnie,
  6) uczniowie klas 4-8 rozpoczynają lekcje o różnych porach: część klas rozpoczyna naukę o godzinie 8:00, a pozostali o godzinie 8:55,
  7) zajęcia wychowania fizycznego oraz lekcje języka obcego odbywają się bez podziału na grupy międzyoddziałowe,
  8) sklepik szkolny funkcjonuje z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp.
 11. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny:
  1) na terenie szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa (maseczki, przyłbice) z wyjątkiem sal lekcyjnych podczas zajęć,
  2) po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety należy bezzwłocznie umyć ręce,
  3) należy stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust,
  4) przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane,
  5) każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
  6) po wyjściu uczniów na przerwę nauczyciel otwiera okna, żeby wywietrzyć salę,
  7) korytarze oraz inne pomieszczenia wietrzą wyznaczeni pracownicy obsługi,
  8) prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych,
  9) podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ogranicza się ćwiczenia i gry kontaktowe,
  10) uczeń nie przynosi ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
  11) uczeń ze zmniejszoną odpornością na choroby ma możliwość pozostania w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim / po konsultacji medycznej) i ma zapewniony kontakt ze szkołą na ten czas.
 12. Szczególne rozwiązania dotyczące świetlicy zawiera regulamin świetlicy.
 13. Zasady korzystania z obiadów w stołówce szkolnej:
  1) przed przyjściem do stołówki uczeń dokładnie myje ręce,
  2) każdy uczeń ma na stałe przypisane miejsce przy stoliku,
  3) przy jednym stoliku siedzą uczniowie tej samej klasy,
  4) uczeń po przyjściu do stołówki zajmuje miejsce przy stoliku,
  5) odbieraniem posiłków kieruje dyżurujący nauczyciel lub pracownik kuchni dbając o zachowanie właściwego dystansu,
  6) po zjedzeniu obiadu uczeń wychodzi ze stołówki pozostawiając talerze na stoliku.
 14. Zasady korzystania z biblioteki:
  1) czytelnia w bibliotece szkolnej jest nieczynna podczas przerw śródlekcyjnych,
  2) w czytelni przy jednym stoliku może siedzieć jeden uczeń,
  3) podczas wypożyczania lub oddawania książek uczniowie ustawiają się w kolejce zachowując wyznaczony dystans,
  4) oddając książkę uczeń otwiera ją na stronie z kodem, w celu umożliwienia bibliotekarzowi zeskanowanie kodu, a następnie odkłada ją we wskazane miejsce.
 15. Zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze odbywają się na dotychczasowych zasadach z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp.
 16. Sposób organizacji zajęć koła zainteresowań zależny jest od liczby uczniów. W przypadku liczby uczniów umożliwiającej zachowanie zalecanego dystansu w trakcie zajęć mogą w nich brać udział uczniowie różnych klas w przeciwnym przypadku uczniowie tylko jednej klasy.

dyr. Piotr Pszonka

Na podstawie Zarządzenia dyrektora nr 9/2020