logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Nauczanie online

Organizacja kształcenia na odległość.
Zasady prowadzenia lekcji i konsultacji online.

 1. Warunkiem przeprowadzenia lekcji online jest:
  1. ) gotowość nauczyciela do użycia tej formy kształcenia na odległość,
  2. ) uzyskanie potwierdzenia od wszystkich rodziców danej grupy, klasy, że istnieje możliwość organizacyjna i techniczna, aby ich dzieci wzięły udział w lekcjach online planowanych na konkretny dzień i godzinę.
 2. Nauczyciel ustala i przekazuje uczniom zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji online. Uczniowie mogą zgłaszać swoje sugestie do zasad wyznaczonych przez nauczyciela.
  Ostateczna wersja wspólnych zasad zostaje wysłana uczniom i rodzicom.
 3. Dla ujednolicenia kontaktów online w szkole przyjęto dwie platformy komunikacyjne:
  1. ) Skype,
  2. ) ZOOM.
 4. Zainstalowanie wymienionych wyżej komunikatorów nie jest obowiązkowe – można uczestniczyć w spotkaniu poprzez przeglądarkę internetową po otrzymaniu od nauczyciela linku – zaproszenia. O instalacji na komputerze (telefonie) komunikatora i założeniu w nim konta decyduje rodzic dziecka.
 5. Nauczyciel informuje uczniów o przeprowadzeniu lekcji online poprzez wcześniejsze wpisanie jej w terminarzu klasy.
 6. Przed lekcją nauczyciel wysyła informację potrzebną do wzięcia udziału w lekcji (np. link, kod, hasło) poprzez moduł wiadomości, aby dotarła ona tylko do właściwych osób. Nauczyciel uprzedza również o sposobie prowadzenia zajęć: z włączoną lub wyłączoną kamerą, z możliwością czatu lub bez tej możliwości.
 7. Ogólne zasady prowadzenia lekcji online:
  1. ) Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce.
  2. ) Podczas zajęć online nie odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.
  3. ) Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem.
  4. ) Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
  5. ) Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.
  6. ) Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Sposób zabierania głosu jest to ustalony przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia.
 8. Zachowanie naruszające normy współpracy w grupie przeszkadza innym uczniom. Jeśli uczeń nie będzie przestrzegał wypracowanych zasad, to może zostać wyciszony lub wykluczony z zajęć. Jeśli zachowanie ucznia będzie naruszało normy współpracy, może zostać uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje. W sytuacjach podszywania się pod kogoś odkrycie adresu IP i ustalenie sprawcy jest bardzo proste.
 9. Inną aktywnością online są wirtualne konsultacje, podczas których „na żywo” uczniowie mogą zadawać pytania. Takie konsultacje online można zorganizować także na czacie. Zasady prowadzenia konsultacji online:
  1. ) Nie obowiązuje uzyskanie potwierdzenia przez rodziców możliwości wzięcia udziału przez ich dzieci w konsultacjach.
  2. ) Podczas konsultacji obowiązują te same zasady co podczas zajęć online (patrz pkt 3 – 8).
  3. ) Gotowość prowadzenia konsultacji jest podawana przez nauczyciela poprzez moduł Wiadomości.
  4. ) Wskazane jest, aby konsultacje odbywały się podczas trwania danej lekcji.
  5. ) Konsultacje mogą odbyć się również w innym terminie ustalonym przez nauczyciela albo na wniosek ucznia lub grupy uczniów przy akceptacji nauczyciela.

dyr. Piotr Pszonka

do pobrania pdf

Poprzedni

Następny