logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Etap drugi

Zdalne nauczanie Etap 2

Zdalne nauczanie stało się faktem i wiemy, że potrwa minimum do Wielkanocy.

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wcześniej informowałem, że zdecydowałem o wykorzystaniu narzędzia, jakim jest dziennik elektroniczny Librus do kształcenia na odległość.

Materiały umieszczone na stronie internetowej zostały zaplanowane do realizacji do 25 marca.
Od czwartku 26 marca rozpoczynamy pracę w Librusie.

Muszę wiedzieć, czy wszyscy uczniowie mają do niego dostęp. Jest to ważne, ponieważ nauczyciele będą zamieszczać materiały do kształcenia na odległość na profilach uczniowskich.
Dzisiaj dzwonimy do rodziców dzieci, które jeszcze nie zalogowały się na swoje konto w Librusie.
Jutro dokonamy powtórnego sprawdzenia logowania uczniów.

W organizacji nauczania na odległość oprzemy się na obowiązującym obecnie tygodniowym planie lekcji. Nauczyciele będą umieszczali materiały do samodzielnej pracy ucznia na dany dzień i daną lekcję, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Jesteśmy obecnie w trakcie ustalania sposobów monitorowania postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

Dziennik elektroniczny Librus pozostanie podstawowym sposobem komunikacji i konsultacji pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami. Należy wykorzystywać w tym celu narzędzie „Wiadomości”.

Ważne informacje skierowane do wszystkich rodziców lub uczniów będą publikowane w dwóch kanałach informacji: w „Ogłoszeniach” w dzienniku Librus oraz na szkolnej stronie internetowej.

Będziemy kontrolować systematyczne logowanie się uczniów do dziennika elektronicznego, ponieważ będzie to dla nas informacja, że uczeń podejmuje aktywności określone przez nauczyciela.

Uczniowie nie muszą się ograniczać do wykonywania zadań umieszczanych na Librusie. Za ministerstwem zachęcamy do korzystania z innych dostępnych w kształceniu na odległość narzędzi, jak np.:
– materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
– materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
– materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Będziemy czynić starania, aby nie obciążać nadmiernie uczniów nauką. Wiele jednak zależy od postawy uczniów: systematyczności, obowiązkowości i właściwego (zmiany) podejścia do nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Brak któregokolwiek z tych elementów będzie skutkował trudnościami w terminowym zrealizowaniu wszystkich zleconych przez nauczycieli zadań.

Jesteśmy świadomi, że Rodzice będą musieli bardziej, niż to czynili dotychczas, interesować się pracą swojego dziecka, która teraz staje się bardziej samodzielna. Szczególnie trudne wyzwanie czeka rodziców uczniów młodszych, którym trzeba będzie dodatkowo pomóc w posługiwaniu się technologią komputerową.

Powinniśmy być świadomi, że wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, nietypowej, całkiem nowej dla nas rzeczywistości. Z pewnością nie unikniemy błędów i czasami będziemy szukać rozwiązań „po omacku”. Dlatego z każdej strony konieczna jest wyrozumiałość, cierpliwość i właściwy kontakt – o co wszystkich bardzo proszę.

dyr. Piotr Pszonka