logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

DOKUMENTY

1. Statut

2. Plan pracy

3. Program wychowawczo-profilaktyczny

4. Wymagania edukacyjne

5. Regulaminy

6. Zarządzenia dyrektora

7. Dokumenty do pobrania

8. Obowiązek informacyjny RODO

9. Polityka internacjonalizacji

 


Statut

STATUT SZKOŁY jest podstawowym aktem prawnym regulującym życie szkoły

Z dnia 12.10.2017
zmieniony 08.11.2018

Statut


Plan pracy

PLAN PRACY SZKOŁY jest dokumentem zawierającym podstawowe cele i zadania, na których skupia się społeczność szkolna w czasie roku szkolnego. Zawiera najważniejsze elementy ze wszystkich planów pracy i programów. Na jej kształt mają wpływ nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Plan pracy 2018/2019


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

2018/2019

Program wychowawczo-profilaktyczny został stworzony przy udziale rodziców, uczniów, nauczycieli – po wnikliwej diagnozie potrzeb i problemów.
Zadaniem naszego programu jest stwarzanie uczniom możliwości i okazji do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Działalność edukacyjna naszej szkoły określana jest przez zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Działania wychowawcze stwarzają uczniowi możliwości rozwoju osobowości. Celem naszego programu jest wspomaganie uczniów w tym dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej, którego ideałem jest model absolwenta szkoły. W działaniach profilaktycznych szkoła wspiera ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Ogranicza i likwiduje czynniki niekorzystne dla życia i zdrowia dziecka. Działania wychowawczo-profilaktyczne stanowią integralną całość programu.

Nadrzędnym celem profilaktyki szkoły jest chronienie ucznia przed zagrożeniami i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na każdym poziomie jego rozwoju; rozwijanie umiejętności społecznych pomagających w nawiązywaniu kontaktu, poprawie relacji interpersonalnych; stwarzanie sytuacji umożliwiających podnoszenie poczucia wartości, zachęcanie, motywowanie do pracy nad własnym rozwojem; wskazywanie pozytywnych wzorców i autorytetów, i zachęcanie do ich naśladowania.

Program wychowawczo-profilaktyczny na 2018/2019 uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.09.2018 r.

Program


WYMAGANIA EDUKACYJNE

 1. Klasy I – III

  1. klasa I
  2. klasa II
  3. klasa III
  4. język angielski 1 – 3
 2. Język polski

  1. klasa 4
  2. klasy 5 i 6
  3. klasa 7
  4. klasa 8
  5. klasa 3 gimnazjalna
 3. Język angielski

  1. klasy 4-8
  2. klasa 3 gimnazjalna
 4. Historia

  1. klasa 4
  2. klasa 5
  3. klasa 6
  4. klasa 7
  5. klasa 8
  6. klasa 3 gimnazjalna
 5. WOS

  1. klasa 8
  2. klasy gimnazjalne
 6. Matematyka

  1. klasa 4
  2. klasa 5
  3. klasa 6
  4. klasa 7
  5. klasa 8
  6. klasa 3 gimnazjalna
 7. Przyroda

  1. klasa 4
  2. klasa 6
 8. Biologia

  1. klasa 5
  2. klasa 7
  3. klasa 8
  4. klasa 3 gimnazjalna
 9. Chemia

  1. klasa 7
  2. klasa 8
  3. klasa 3 gimnazjalna
 10. Geografia

  1. klasa 5
  2. klasa 7
  3. klasa 8
  4. klasa 3 gimnazjalna
 11. Fizyka

  1. klasa 7
  2. klasa 8
  3. klasa 3 gimnazjalna
 12. Informatyka

  1. klasa 4
  2. klasa 5
  3. klasy 6
  4. klasa 7
  5. klasy gimnazjalne
 13. Technika

  1. klasa 4
  2. klasy 5 i 6
  3. klasa 7
  4. klasa 3 gimnazjalna
 14. Plastyka

  1. klasa 4, 5, 7 
  2. klasa 6
 15. Muzyka

 16. Zajęcia artystyczne

 17.  Wychowanie fizyczne

  1. klasa 6
  2. klasy 4-8 oraz 3 gimnazjalne
 18. Edukacja dla bezpieczeństwa

  1. klasa 8
  2. klasa 3 gimnazjalna
 19. Religia

  1. klasa 1
  2. klasa 2
  3. klasa 3
  4. klasa 4
  5. klasa 5
  6. klasa 6
  7. klasa 7
 20. Język niemiecki

  1. klasa 4
  2. klasa 5
  3. klasa 6
  4. klasa 7
  5. klasa 8
  6. klasa 3 gimnazjalna
 21. Etyka


REGULAMINY

SZKOŁA

Regulamin wycieczki szkolnej

Regulamin zamówień do 30000 euro

Regulamin ZFŚS

Procedura uzyskwania karty rowerowej

Zasady użytkowania Dziennika

Regulamin korzystania z pomieszczeń

ŚWIETLICA SZKOLNA

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin przyjęcia do świetlicy

Wniosek przyjęcia ucznia

BIBLIOTEKA

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin wypożyczania podręczników


Zarządzenia dyrektora

ROK 2019

Zarządzenie nr 02/2019 z dnia 07.01.2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 04/2019 z dnia 08.03.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej

Zarządzenie nr 05/2019 z dnia 12.03.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziału sportowego

Zarządzenie nr 06/2019 z dnia 26.03.2019 w sprawie ustalenia długości przerw międzylekcyjnych

Zarządzenie nr 07/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie procedury postępowania na wypadek zagrożenia

ROK 2018

Zarządzenie nr 02/2018 z dnia 8.01.2018 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

Zarządzenie nr 03/2018 z dnia 9.01.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 06/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie Regulaminie wycieczki / imprezy szkolnej

Zarządzenie nr 07/2018 z dnia 1.03.2018 w sprawie Procedury postępowania w przypadku przekroczenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu

Zarządzenie nr 08/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia nowej Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia nowej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 25.05.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 26.10.2018 w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie zmiany Regulaminu świetlicy szkolnej

ROK 2017

 zarządzenie nr 08/2017 z dnia 5.05.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 13/2017 z dnia 13.06.2017w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 zarządzenie nr 20/2017 z dnia 11.09.2017w sprawie zasad korzystania ze stołówki …

 zarządzenie nr 23/2017 z dnia 26.10.2017w sprawie zadawania uczniom zadania domowego

 

ROK 2016

 zarządzenie nr 02/2016 z dnia 19.01.2016 w sprawie wprowadzenia rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej  oraz instrukcji o prowadzeniu i zakresie działania składnicy akt 

 zarządzenie nr 07/2016 z dnia 22.03.2016 w sprawie wprowadzenia i przestrzegania „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

 zarządzenie nr 23/2016 z dnia 28.11.2016 w sprawie wprowadzenia „Instrukcjiinwentaryzacyjnej” z załącznikiem 

 zarządzenie nr 25/2016 z dnia 8.12.2016 w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń szkolnych 

ROK 2015

 zarządzenie nr 03/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami”

 zarządzenie nr 04/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie zmian w „Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”

 zarządzenie nr 07/2015 z dnia 05.03.2015 w sprawie dokonania dodatkowego wpisu (PESEL) na legitymacjach szkolnych

 zarządzenie nr 11/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie procedury uzyskania karty rowerowej 

 zarządzenie nr 12/2015 z dnia 02.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 20/2015 z dnia 09.10.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w „POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH”

ROK 2014

 zarządzenie nr 4/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie zasad korzystania ze stołówki i ustalenia wysokości opłat za wydane posiłki w stołówce

 zarządzenie nr 6/2014 z dnia 6.05.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 7/2014 z dnia 6.05.2014 w sprawie zmiany w „Zasadach (regulaminie) udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro”

 zarządzenie nr 10/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

 zarządzenie nr 17/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

ROK 2013

zarządzenie nr 1/2013 z dnia 2.01.2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo – księgowych

zarządzenie nr 2/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

zarządzenie nr 3/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 4/2013 z dnia 15.01.2013 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”

zarządzenie nr 5/2013 z dnia 15.01.2013 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”

zarządzenie nr 6/2013 z dnia 17.01.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej

zarządzenie nr 7/2013 z dnia 04.02.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczki / imprezy szkolnej

 zarządzenie nr 9/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie wprowadzenia Zasad (regulaminu) udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro

zarządzenie nr 10/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”

zarządzenie nr 11/2013 z dnia 7.06.2013 w sprawie zmian w „Regulaminie świetlicy” oraz wprowadzeniu „Regulaminu przyjęcia ucznia do świetlicy szkonej”

 zarządzenie nr 12/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

zarządzenie nr 13/2013 z dnia 20.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”

zarządzenie nr 14/2013 z dnia 2.09.2013 w sprawie noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

dokument pdf (potrzebny Adobe Reader lub inny program do przeglądania pdf)

dokument Word do wypełnienia komputerowo

 WNIOSKI, PODANIA, FORMULARZE

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

do pobrania wkrótcedo pobrania wkrótce Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Prośba o przyjęcie dziecka do szkoły

 Wniosek o przyjęcie do świetlicy

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego


Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy o obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Obowiązek informacyjny


Polityka internacjonalizacji

Internacjonalizacja to pojęcie określające proces umiędzynarodowienia instytucji. Jest to proces, czyli szereg wydarzeń i czynności, które przebiegają w czasie. W przypadku szkół umiędzynarodowienie w głównej mierze kojarzy się ze współpracą z innymi szkołami i najczęściej ma formę wyjazdów uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich oraz wszelkich działań podejmowanych w celu promowania tolerancji i otwartości na inne narodowości, poznania języka obcego, kultury czy obyczajów innych krajów, a także zaprezentowania swojej kultury. Należy podkreślić, że są to działania podejmowanie zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Polityka internacjonalizacji (umiędzynarodowienia)