logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

DOKUMENTY

1. Statut

2. Plan pracy

3. Program wychowawczo-profilaktyczny

4. Wymagania edukacyjne

5. Regulaminy

6. Zarządzenia dyrektora

7. Dokumenty do pobrania

8. Obowiązek informacyjny RODO

9. Polityka internacjonalizacji

 


Statut

STATUT SZKOŁY jest podstawowym aktem prawnym regulującym życie szkoły

Z dnia 12.10.2017
Stan aktualny na 29.06.2020

Statut


Plan pracy

PLAN PRACY SZKOŁY jest dokumentem zawierającym podstawowe cele i zadania, na których skupia się społeczność szkolna w czasie roku szkolnego. Zawiera najważniejsze elementy ze wszystkich planów pracy i programów. Na jej kształt mają wpływ nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Plan pracy 2020/2021 – oczkuje na uzupełnienie działaniami zaplanowanymi przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
Stan na 11 września 2020 r.


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

2020/2021

Program wychowawczo-profilaktyczny został stworzony przy udziale rodziców, uczniów, nauczycieli – po wnikliwej diagnozie potrzeb i problemów.
Zadaniem naszego programu jest stwarzanie uczniom możliwości i okazji do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost ich zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Działalność edukacyjna naszej szkoły określana jest przez zestaw programów nauczania, program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Działania wychowawcze stwarzają uczniowi możliwości rozwoju osobowości. Celem naszego programu jest wspomaganie uczniów w tym dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej, którego ideałem jest model absolwenta szkoły. W działaniach profilaktycznych szkoła wspiera ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Ogranicza i likwiduje czynniki niekorzystne dla życia i zdrowia dziecka. Działania wychowawczo-profilaktyczne stanowią integralną całość programu.

Nadrzędnym celem profilaktyki szkoły jest chronienie ucznia przed zagrożeniami i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na każdym poziomie jego rozwoju; rozwijanie umiejętności społecznych pomagających w nawiązywaniu kontaktu, poprawie relacji interpersonalnych; stwarzanie sytuacji umożliwiających podnoszenie poczucia wartości, zachęcanie, motywowanie do pracy nad własnym rozwojem; wskazywanie pozytywnych wzorców i autorytetów, i zachęcanie do ich naśladowania.

Program wychowawczo-profilaktyczny na 2020/2021 został uchwalony przez Radę Rodziców na spotkaniu w dniu 22 września 2020 r.

Program


WYMAGANIA EDUKACYJNE

Klasy I – III

klasa 1 – 3
język angielski 1 – 3

Język polski

klasa 4klasa 5, klasa 6, klasa 7klasa 8

Język angielski

klasy 4-8

Historia

klasa 4,klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8

WOS

klasa 8

Matematyka

klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8

Przyroda

klasa 4

Biologia

klasa 5, klasa 6, klasa 7klasa 8

Chemia

klasa 7klasa 8

Geografia

klasa 5, klasa 6, klasa 7, klasa 8

Fizyka

klasa 7klasa 8

Informatyka

klasa 4, klasa 5

Technika

klasa 4-8

Plastyka

klasa 4, 5, 7 

Muzyka

Wychowanie fizyczne

klasa 7klasy 4-8

Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa 8

Religia

klasa 1klasa 2klasa 3klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7, klasa 8

Język niemiecki

klasa 4klasa 5klasa 6klasa 7klasa 8

Język mniejszości

klasa 4

Etyka


REGULAMINY

SZKOŁA

Regulamin wycieczki szkolnej

Regulamin zamówień do 30000 euro

Regulamin ZFŚS

Procedura uzyskiwania karty rowerowej

Zasady użytkowania Dziennika

Regulamin korzystania z pomieszczeń

Regulamin pracy

Regulamin przyznawania punktów za wolontariat

ŚWIETLICA SZKOLNA

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin przyjęcia do świetlicy

Wniosek przyjęcia ucznia

BIBLIOTEKA

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin wypożyczania podręczników


Zarządzenia dyrektora

ROK 2020

Zarządzenie nr 01/2020 z dnia 27.01.2020 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 02/2020 z dnia 27.01.2020 w sprawie planu działania OC
Zarządzenie nr 03/2020 z dnia 03.02.2020 w sprawie Regulaminu Pracy
Zarządzenie nr 04/2020 z dnia 20.02.2020 w sprawie Regulaminu przyznawania punktów za wolontariat
Zarządzenie nr 05/2020 z dnia 05.03.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej
Zarządzenie nr 06/2020 z dnia 01.04.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
Zarządzenie nr 07/2020 z dnia 22.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zarządzenie nr 08/2020 z dnia 5.06.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zarządzenie nr 09/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu działania szkoły w czasie epidemii (zal.1) oraz Wytycznych prowadzenia zajęć z uczniami w czasie epidemii (zal.2)
Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 28.08.2020 w sprawie zmiany Regulaminu świetlicy szkolnej (zal.1)
Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 16.09.2020 w sprawie zasad korzystania ze stołówki i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki w stołówce szkolnej 
Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 17.09.2020 w sprawie zamiany Regulaminu działania szkoły w czasie epidemii
Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 06.10.2020 w sprawie Powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia WKP

ROK 2019

Zarządzenie nr 02/2019 z dnia 07.01.2019 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 04/2019 z dnia 08.03.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do klasy pierwszej
Zarządzenie nr 05/2019 z dnia 12.03.2019 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oddziału sportowego
Zarządzenie nr 06/2019 z dnia 26.03.2019 w sprawie ustalenia długości przerw międzylekcyjnych
Zarządzenie nr 07/2019 z dnia 25.04.2019 w sprawie procedury postępowania na wypadek zagrożenia
Zarządzenie nr 11/2019 z dnia 21.08.2019 w sprawie zasad korzystania ze stołówki i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki
Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 30.12.2019 w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień do kwoty 30 000 euro

ROK 2018

Zarządzenie nr 02/2018 z dnia 8.01.2018 w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Zarządzenie nr 03/2018 z dnia 9.01.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 06/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie Regulaminie wycieczki / imprezy szkolnej
Zarządzenie nr 07/2018 z dnia 1.03.2018 w sprawie Procedury postępowania w przypadku przekroczenia poziomu szkodliwych substancji w powietrzu
Zarządzenie nr 08/2018 z dnia 21.03.2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia nowej Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia nowej Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 25.05.2018 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 26.10.2018 w sprawie Regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela
Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 30.08.2018 w sprawie zmiany Regulaminu świetlicy szkolnej

ROK 2017

Zarządzenie nr 08/2017 z dnia 5.05.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 13.06.2017w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 11.09.2017w sprawie zasad korzystania ze stołówki …
Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 26.10.2017w sprawie zadawania uczniom zadania domowego

ROK 2016

Zarządzenie nr 02/2016 z dnia 19.01.2016 w sprawie wprowadzenia rzeczowego wykazu akt, instrukcji kancelaryjnej  oraz instrukcji o prowadzeniu i zakresie działania składnicy akt
Zarządzenie nr 07/2016 z dnia 22.03.2016 w sprawie wprowadzenia i przestrzegania „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”
Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 28.11.2016 w sprawie wprowadzenia “Instrukcji inwentaryzacyjnej” z załącznikiem
Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 8.12.2016 w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń szkolnych

ROK 2015

Zarządzenie nr 03/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie zmian w “Regulaminie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami”
Zarządzenie nr 04/2015 z dnia 19.01.2015 w sprawie zmian w “Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”
Zarządzenie nr 07/2015 z dnia 05.03.2015 w sprawie dokonania dodatkowego wpisu (PESEL) na legitymacjach szkolnych
Zarządzenie nr 11/2015 z dnia 20.05.2015 w sprawie procedury uzyskania karty rowerowej 
Zarządzenie nr 12/2015 z dnia 02.06.2015 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 20/2015 z dnia 09.10.2015 w sprawie wprowadzenia zmian w „POLITYCE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH”

ROK 2014

Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 25.04.2014 w sprawie zasad korzystania ze stołówki i ustalenia wysokości opłat za wydane posiłki w stołówce
Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 6.05.2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 6.05.2014 w sprawie zmiany w “Zasadach (regulaminie) udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro”
Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 10.06.2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

ROK 2013

Zrządzenie nr 1/2013 z dnia 2.01.2013 w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo – księgowych
Zarządzenie nr 2/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 4/2013 z dnia 15.01.2013 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych”
Zarządzenie nr 5/2013 z dnia 15.01.2013 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”
Zarządzenie nr 6/2013 z dnia 17.01.2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej
Zarządzenie nr 7/2013 z dnia 04.02.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczki / imprezy szkolnej
Zarządzenie nr 9/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie wprowadzenia Zasad (regulaminu) udzielania zamówień do kwoty 14 000 euro
Zarządzenie nr 10/2013 z dnia 29.04.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w “Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”
Zarządzenie nr 11/2013 z dnia 7.06.2013 w sprawie zmian w “Regulaminie świetlicy” oraz wprowadzeniu “Regulaminu przyjęcia ucznia do świetlicy szkonej”
Zarządzenie nr 12/2013 z dnia 10.01.2013 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 13/2013 z dnia 20.06.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w “Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych”
Zarządzenie nr 14/2013 z dnia 2.09.2013 w sprawie noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju


DOKUMENTY DO POBRANIA

dokument pdf (potrzebny Adobe Reader lub inny program do przeglądania pdf)

dokument Word do wypełnienia komputerowo

 WNIOSKI, PODANIA, FORMULARZE

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

do pobrania wkrótcedo pobrania wkrótce Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły

Prośba o przyjęcie dziecka do szkoły

 Wniosek o przyjęcie do świetlicy

Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

 Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

 Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego


Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy o obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Obowiązek informacyjny


Polityka internacjonalizacji

Internacjonalizacja to pojęcie określające proces umiędzynarodowienia instytucji. Jest to proces, czyli szereg wydarzeń i czynności, które przebiegają w czasie. W przypadku szkół umiędzynarodowienie w głównej mierze kojarzy się ze współpracą z innymi szkołami i najczęściej ma formę wyjazdów uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich oraz wszelkich działań podejmowanych w celu promowania tolerancji i otwartości na inne narodowości, poznania języka obcego, kultury czy obyczajów innych krajów, a także zaprezentowania swojej kultury. Należy podkreślić, że są to działania podejmowanie zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.

Polityka internacjonalizacji (umiędzynarodowienia)