logo

(32) 430-51-37

staszic.jankowice@op.pl

ul. Równoległa 5

44-264 Jankowice

Dodatkowe dni wolne

Komunikat Dyrektora

Na podstawie § 11o. ust. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 781) ustalone przez dyrektora szkoły na rok szkolny 2019/2020, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostały zmienione przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (18 maja 2020), i przeznaczone na dni, w których w szkole odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty.

Ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

16, 17 i 18 czerwca 2020 roku.

dyr. Piotr Pszonka