Wydarzenia we WRZEŚNIU
Co wydarzy się we wrześniu? czytaj dalej
LIBRUS zmiany loginów
Zmiana loginów w klasach gimnazjalnych czytaj dalej
Wydarzenia w CZERWCU
Co się wydarzy w czerwcu? czytaj dalej
Spotkanie informacyjne
Spotkanie dla rodziców przyszłorocznych klas pierwszych czytaj dalej
Wyniki rekrutacji do klasy 1
Komisja Rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji czytaj dalej

STATUT SZKOŁY jest podstawowym aktem prawnym regulującym życie szkoły

Statut szkoły określa w szczególności:

 1. Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach.
 2. Zadania zespołów nauczycielskich.
 3. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
 4. Organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.
 5. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna.
 6. Organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
 7. Organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
 8. Szczegółowe kompetencje organów szkoły.
 9. Organizację szkoły.

Jednolity na dzień 26.01.2016

zobacz Statut

zobacz Statut


aneks do Statutu

 

Nasza KONCEPCJA PRACY SZKOŁY jest dokumentem zawierającym podstawowe cele i zadania, na których skupia się społeczność szkolna w czasie roku szkolnego. Zawiera najważniejsze elementy ze wszystkich planów pracy i programów. Na jej kształt mają wpływ nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Została podzielona na kilka obszarów aktywności szkolnej:

 1. Organizacja procesu kształcenia ukierunkowana na rozwój uczniów.
 2. Aktywność uczniów.
 3. Praca wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza.
 4. Organizacja pracy szkoły i warunki działalności szkoły.
 5. Współpraca z Rodzicami i lokalnym środowiskiem na rzecz rozwoju.

Ostatnia zmiana 30.09.2016

zobacz Koncepcję
koncepcja